Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 10/2014

№ 10/2014

Fìnansi Ukr. 2014 (10): 7–23

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄС

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959


Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції


Запровадження універсальних стандартів обліку, фінансової й нефінансової звітності є найважливішою складовою процесу підвищення інвестиційної привабливості України в контексті стійкого розвитку. У статті наведено рекомендації щодо впровадження в нашій державі інтегрованої звітності. Проведено аналіз відповідності Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні умовам євроінтеграції. Визначено концептуальні підходи до розроблення нової стратегії розвитку бухгалтерського обліку, зокрема окреслено напрямки його розвитку, не передбачені вказаною Стратегією, а також положення останньої, які потребують ширшого тлумачення з урахуванням євроінтеграційних процесів у державі. На підставі порівняльного аналізу нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку і звітності, а також його практичного застосування в Україні та норм Директиви 2013/34/ЄС від 26.06.2013 сформульовано проблемні питання імплементації законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку.

Ключові слова: бухгалтерський облік, реформування, євроінтеграція, Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Директива 2013/34/ЄС.

JEL: M40, M41, M48


Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2014. - № 10. - C. 7-23.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 23) ЗавантажитиЗавантажень : 515
1. Consultation Draft of the International Framework / International Integrated Reporting Council. — 2013. — April [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.theiirc.org/wp-content/uploads/Consultation-Draft/Consultation-Draft-of-theInternationalIRFramework.pdf.
2. Давидюк Т. В. Соціальна звітність в системі управління людським капіталом підприємств / Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга // Вісник ЖДТУ. — 2012. — № 4 (62). — С. 140—142.
3. Integrated Reporting. Closing the Loop of Strategy / KPMG [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Integrated-Reporting.pdf.
4. G4 Reporting Principles and Standard Disclosures / Global Reporting Initiative [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.globalreporting.org/resourcelibrary/ GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf.
5. Офіційний веб-сайт Спільноти соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: svb.org.ua/.
6. 2020 Vision. Learning from the Past Building the Future / World Congress of Accountants, 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.wcoa2014rome.com/.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
8. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звіт- ності в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.
9. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911 : поста- нова Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 № 820 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/820-2013-п.
10. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349 /EEC [Електронний ресурс]. — Режим доступу: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF.
11. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
12. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” : наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua /laws/show/z1223-13.
13. Про аудиторську діяльність : закон України від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
14. Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” : наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.