Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 4/2015

№ 4/2015

Fìnansi Ukr. 2015 (4): 7–33

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, ЛЕОНЕНКО Петро Михайлович2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”


Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження)


У статті висвітлені основні віхи життя, наукової, педагогічної, громадсько-політичної діяльності видатного українського вченого Михайла Івановича Тугана-Барановського (1865—1919). Проаналізовані новітні праці вітчизняних і зарубіжних дослідників його наукового доробку. Розглянуті різні погляди на сутність та структуру методології у філософській і економічній літературі, а також особливості її застосування при вивченні наукових праць М. Тугана-Барановського. Виокремлені ключові питання, порушені та розкриті вченим у галузі політичної економії (економічної теорії), історії економіки й економічної думки, теорії кооперації, соціалізму, грошового обігу та його регулювання. Основну увагу приділено вивченню теоретико-методологічних здобутків як результату наукового новаторства М. Тугана-Барановського, й насамперед методу “органічного синтезу”. Дослідження методологічних аспектів наукової спадщини вченого проведено на тлі ретроспективи розвитку світової й вітчизняної економічної думки останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. Показані різні контексти аналізу М. Туганом-Барановським економічних законів та інтересів, а також специфіка їх трактування. Розкриті новизна й оригінальність нового типу його підручників з політичної економії та теорії кооперації. У тісному зв’язку з теоретичною спадщиною вченого окреслені й висвітлені малодосліджені, дискусійні питання методології сучасної економічної думки.

Ключові слова: політична економія (економічна теорія), історія економіки та економічної думки, методологія економічної науки, філософія економіки, теорії вартості (цінності), вільне мінове господарство, економічні закони, економічні інтереси.

JEL: A40, B10, B30, B31, B41.


Єфименко Т. І. Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т. І. Єфименко, П. М. Леоненко // Фінанси України. - 2015. - № 4. - C. 7-33.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 33) ЗавантажитиЗавантажень : 929
1. Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії / М. І. Туган-Бара­нов­ський ; за ред. С. М. Злупка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2003. — 627 c.
2. Шумпетер Й. Наука и идеология / Й. Шумпетер // Философия экономики. Антология / под ред. Д. Хаусмана ; пер. с англ. — М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. — 520 с.
3. Левитский В. Ф. История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта / В. Ф. Левитский. — Х., 1914. — 494 с.
4. Симоненко Г. Ф. Государство, общество и право с точки зрения законов народного хозяйства. Опыт политико-экономического анализа государственной и общественной деятельности : в 2 т. Т. 1: О значении государственной деятельности как одной из сфер народного хозяйства / Г. Ф. Симоненко. — М., 1870. — XXXVIII, 508 с.
5. Туган-Барановский М. И. Теоретические основы марксизма / М. И. Туган-Барановский. — 3-е изд., стер. — М. : Эдиториал УРСС, 2003. — VI, 218 с.
6. Янжул И. И. Избранные труды / И. И. Янжул. — М. : Наука, 2005. — 438 с.
7. Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация / Р. Инглегарт // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — С. 261—291.
8. Сен А. Развитие как свобода / А. Сен. — М. : Нов. изд-во, 2004. — 425 с.
9. Корнейчук Б. Этическая экономия М. И. Туган-Барановского и вызовы глобального развития (к 150-летию со дня рождения ученого) / Б. Корнейчук // Вопросы экономики. — 2014. — № 12. — С. 116—128.
10. Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. — СПб. : Экон. шк., 2001.
11. Дмитриев В. Теория ценности (обзор литературы на русском языке) / В. Дми­т­риев // Критическое обозрение. — 1908. — № 2. — С. 12—26.
12. Железнов В. Я. Россия / В. Я. Железнов // Историки экономической мысли России: В. В. Святловский, М. И. Туган-Барановский, В. Я. Железнов / под ред. М. Г. Покидченко, Е. М. Калмычковой. — М. : Наука, 2003. — 319 с.
13. Билимович А. Д. К вопросу о расценке хозяйственных благ / А. Д. Билимович. — К., 1914. — Х, 4, 334 с.
14. Птуха М. В. М. І. Туган-Барановський як економіст / М. В. Птуха // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2002. — Вип. 33-34. — С. 208—219.
15. Бузгалин А. В. Теория предельной полезности как следствие теории трудовой стоимости? / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов // Вестник Моск. ун-та. Серия 6 : экономика. — 2011. — № 6. — С. 3—20.
16. Леоненко П. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні / П. Леоненко // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2008. — Вип. 41. — С. 163—174.
17. Чухно А. А. Вибрані твори : у 2 т. Т. 1 / А. А. Чухно ; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. — К., 2012. — 557 с.
18. Туган-Барановський М. І. Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію / М. І. Туган-Барановський // ГоркінавЛ. П. М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л. П. Горкіна ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2001. — С. 242—258.
19. Базилевич В. Д. Философия экономики. История / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. — К. : Знание ; М. : Рыбари, 2011. — 927 с.
20. Виндельбанд В. Избранное: Дух и История / В. Виндельбанд. — М. : Юрист, 1995. — 687 с.
21. Жид Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист. — М. : Экономика, 1998. — 532 с.