Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 9/2014

№ 9/2014

Fìnansi Ukr. 2014 (9): 21–30

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185


Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні


Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, яка окреслила шляхи їх запровадження в нашій країні, на теперішній час переважно виконана. Перед державою та професійною спільнотою бухгалтерів і аудиторів постало завдання визначити напрями вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні. У статті проведено аналіз новацій Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26.06.2013 у контексті розвитку ідеї інтегрованої звітності. Окрема увага приділена розгляду звітності про управління компанії, про платежі уряду та вирішенню питань запровадження цих звітів в Україні. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що вдосконалення бухгалтерського обліку в нашій країні має відбуватися відповідно до тенденцій його розвитку в глобалізованому світі та потреб управління національною економікою.

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Директива 2013/34/ЄС, євроінтеграційні процеси.

JEL: M40, M41, M48


Ловінська Л. Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2014. - № 9. - C. 21-30.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 21 - 30) ЗавантажитиЗавантажень : 752
1. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу: comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219.
4. Принципи корпоративного управління : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 № 573 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nssmc.gov.ua/law/13308.
5. Про акціонерні товариства : закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
6. Сорокіна К. В. Інтегрована звітність — нова модель звітності для бізнесу / К. В. Сорокіна // Корпоративна фінансова звітність. Міжнародні стандарти. — 2011. — № 7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: alls.in.ua/40343-integrovana-zvitnist-nova-model-zvitnosti-dlya-biznesu.html.
7. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2006. — 256 с.
8. Сорокіна В. Нова модель фінансової звітності для бізнесу / В. Соро­кіна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/101.htm.
9. Порядок денний на XXI століття : програма дій, ухв. конф. ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (саміт “Планета Земля”, 1992 р.) / пер. з англ. — 2-ге вид. — К. : Інтелсфера, 2000. — 360 с.
10. Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: системні маркетологічні дослідження / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. — К., 2005. — 492 с. : іл. — Бібліогр. : С. 474—491.
11. Гриценко О. І. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання / О. І. Гриценко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fdspace.uabs.edu.ua%2.