Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 2/2015

№ 2/2015

Fìnansi Ukr. 2015 (2): 7–26

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, ЛЕОНЕНКО Петро Михайлович2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”


Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження)


У статті висвітлені основні віхи життя, наукової, педагогічної, громадсько-політичної діяльності видатного українського вченого Михайла Івановича Тугана-Барановського (1865—1919). Проаналізовані новітні праці вітчизняних і зарубіжних дослідників його наукового доробку. Розглянуті різні погляди на сутність та структуру методології у філософській і економічній літературі, а також особливості її застосування при вивченні наукових праць М. Тугана-Барановського. Виокремлені ключові питання, порушені та розкриті вченим у галузі політичної економії (економічної теорії), історії економіки й економічної думки, теорії кооперації, соціалізму, грошового обігу та його регулювання. Основну увагу приділено вивченню теоретико-методологічних здобутків як результату наукового новаторства М. Тугана-Барановського, й насамперед методу “органічного синтезу”. Дослідження методологічних аспектів наукової спадщини вченого проведено на тлі ретроспективи розвитку світової й вітчизняної економічної думки останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. Показані різні контексти аналізу М. Туганом-Барановським економічних законів та інтересів, а також специфіка їх трактування. Розкриті новизна й оригінальність нового типу його підручників з політичної економії та теорії кооперації. У тісному зв’язку з теоретичною спадщиною вченого окреслені й висвітлені малодосліджені, дискусійні питання методології сучасної економічної думки.

Ключові слова: політична економія (економічна теорія), історія економіки та економічної думки, методологія економічної науки, філософія економіки, теорії вартості (цінності), вільне мінове господарство, економічні закони, економічні інтереси.

JEL: A40, B10, B30, B31, B41.


Єфименко Т. І. Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т. І. Єфименко, П. М. Леоненко // Фінанси України. - 2015. - № 2. - C. 7-26.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 26) ЗавантажитиЗавантажень : 1363
1. П’ятаченко Г. О. Міністри фінансів України (1917–1998): короткі біографії / Г. О. П’ятаченко, В. І. Кравченко, Л. В. Кухарець ; Н.-д. фін. ін-т. — К., 1998. — 164 с.
2. Кондратьев Н. Д. Михаил Иванович Туган-Барановский / Н. Д. Кондратьев. — Петроград : Колос, 1923. — 127 с.
3. Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії / М. І. Туган-Барановський ; за ред. С. М. Злупка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2003. — 627 c.
4. Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. — СПб. : Экон. шк., 2001.
5. Горкина Л. М. И. Туган-Барановский. Промышленные кризисы: очерк из социальной истории Англии / Л. Горкина. — К. : Наук. думка, 2004. — 368 с.
6. Широкорад Л. Д. Неизвестный М. И. Туган-Барановский / Л. Д. Широкорад ; отв. ред. А. Л. Дмитриев. — СПб. : Нестор-История, 2008. — 288 с.
7. Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805—1905 / Й. Цвайнерт ; пер. с нем. — М. : ГУ-ВШЭ, 2007. — 410 с.
8. Савлук М. І. Внесок М. І. Тугана-Барановського в розвиток світової монетарної теорії : передмова / М. І. Савлук // Туган-Барановський М. І. Паперові гроші та метал / М. І. Туган-Барановський ; пер. з рос. та наук. ред. пер. М. І. Савлука ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 200 с.
9. М. І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців: матеріали мобіл. семінару ф-ту екон. наук НаУКМА, Київ — Чорнухи — Лохвиця / упоряд. Ю. М. Бажал; Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. — К., 2007. — 60 c.
10. Бажал Ю. М. Доля теорії: 100-ліття класичної роботи М. І. Тугана-Барановського і сучасність / Ю. М. Бажал // Економіка України. — 1994. — № 12. — С. 58—63.
11. Горкіна Л. П. М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л. П. Горкіна ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2001. — 268 с.
12. Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / Л. П. Горкіна, С. О. Біла, В. В. Небрат та ін. ; за ред. Л. П. Горкіної ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2010. — 760 с.
13. Злупко С. М. Михайло Туган-Барановський: український економіст світової слави / С. М. Злупко. — Л. : Каменяр, 1993. — 192 с.
14. Еволюція ринкових інститутів в Україні : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / В. В. Небрат, Н. А. Супрун, А. С. Аблов та ін. ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2012. — С. 180—327.
15. Небрат В. В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / В. В. Небрат ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2013. — 584 с.
16. Фінансова думка України : монографія : у 3 т. Т. 1 / за наук. ред. В. М. Федо­со­ва. — К. : Кондор ; Т. : Екон. думка, 2010. — 687 с.
17. Птуха М. В. М. І. Туган-Барановський як економіст / М. В. Птуха // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2002. — Вип. 33—34. — С. 208—219.