Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 4/2015

№ 4/2015

Fìnansi Ukr. 2015 (4): 34–47

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

КУЗЬКІН Євген Юрійович1

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238


Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування


В умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні визначальним критерієм перерозподілу повноважень у секторі публічних фінансів на користь місцевого самоврядування є наближеність суспільних послуг до їх кінцевого споживача. Такий перерозподіл передбачає не лише формальне розширення фінансових можливостей місцевих бюджетів — особливої уваги потребує забезпечення відповідності й гнучкості фіскальних повноважень органів місцевого самоврядування в частині інструментів місцевого оподаткування. У статті проаналізовано теоретичні аспекти функціонування інституту місцевих податків і зборів, обґрунтовано методичні передумови збільшення їхнього фіскального потенціалу в контексті проміжних результатів податкової реформи в Україні.

Ключові слова: місцеві податки та збори, фіскальні повноваження органів місцевого самоврядування, плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

JEL: Е62, Н20, Н72.


Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. - 2015. - № 4. - C. 34-47.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 34 - 47) ЗавантажитиЗавантажень : 808
1. Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т. І. Єфи­менко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2011. — 688 c.
2. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики / В. І. Кравченко ; Н.-д. фін. ін-т. — К., 1997. — 276 с.
3. Лебедев В. А. Местные налоги: опыт исследования теории и практики местного налогообложения / В. А. Лебедев. — СПб. : Типография А. М. Вольфа, 1886. — 583 с.
4. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін. ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; за ред. І. О. Луніної. — К., 2010. — 320 с.
5. Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи України / A. М. Соко­ловська // Фінанси України. — 2014. — № 12 . — С. 42—60.
6. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України : монографія / за. ред. Л. Л. Тарангул. — Ірпінь ; К. : Фенікс, 2012. — 532 с.
7. Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К. : ЦУЛ ; Т. : Екон. думка, 2012. — 871 с.
8. Recommendation Rec(2000)14 of the Committee of Ministers to member states on local taxation, financial equalisation and grants to local authorities // Сouncil of Еurope Сommittee of Ministers : Adopted by the Committee of Ministers on 6 September 2000 at the 719th meeting of the Ministers’ Deputies.
9. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
10. Податкова система України : підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ята­ченко та ін. ; за ред. В. М. Федосова. — К. : Либідь, 1994. — 464 с.
11. Юрій С. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид. — К. : НІОС, 2000. — 400 с.
12. Податки : навч. посіб. / В. В. Буряковський, В. Я. Кармазин, С. В. Каламбет, О. А. Водолазька ; за ред. В. В. Буряковського. — Д. : Пороги, 1998. — 611 с.
13. Кучерявенко Н. П. Налоговое право : учебник / Н. П. Кучерявенко. — Х. : Консум, 1997. — 432 с.
14. Податковий кодекс України : закон України вiд 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
15. Рыбак В. В. Рыночная трансформация системы доходов местного самоуправления: теория и практика / В. В. Рыбак ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. — Д., 2000. — 279 с.
16. Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період / І. О. Луніна. — Х. : Форт, 2000. — 296 с.
17. Ter-Minassian Т. Fiscal Rules for Subnational Governments: Can They Promote Fiscal Discipline? / T. Ter-Minassian // OECD Journal on Budgeting. — 2007. — Vol. 6. — No 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oecd.org/gov/budgeting/43469443.pdf.
18. Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States and Norway / European Communities, 2009.
19. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 (у редакції від 16.11.2009) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
20. Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування : закон України від 07.12.1990 № 533-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/533-12.
21. Про місцеві податки і збори : декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/56-93.
22. Новосельська Л. І. Переваги та недоліки Податкового кодексу України / Л. І. Ново­сельська, В. А. Козанкевич // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.5. — С. 269—272.
23. Олійник О. В. Податковий кодекс України: оцінка змін в оподаткуванні / О. В. Олій­ник, С. В. Юшко // Вісник ХНАУ. — 2011. — № 8. — С. 3—13.
24. Інформація щодо стану виконання місцевих бюджетів за січень — лютий 2015 року / М-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=292741.
25. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: історія, теорія, практика / О. П. Кири­ленко. — К. : НІОС, 2000. — 384 с.
26. Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, О. Р. Квасовський, А. В. Лучка та ін. ; за ред. О. П. Кириленко. — К. : Знання, 2006. — 677 с.