Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 12/2015

№ 12/2015

Fìnansi Ukr. 2015 (12): 63–72

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

КУЗЬКІН Євген Юрійович1, КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Ярослав Вікторович2, ШИШКО Олександр Валерійович3

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238
2ДННУ “Академія фінансового управління”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-4694-2017
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-3542-6952
3Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”


Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання


У критичний період функціонування суспільних фінансів протягом 2008—2010 рр. економічні й соціальні умови більшості розвинутих держав значно погіршилися. У статті розглянуто переваги та недоліки реалізації антикризових реформ суспільних фінансів таких країн у контексті фіскальної децентралізації, що вказує на можливість гнучкого застосування прогресивних форм міжбюджетних трансфертів, упорядкування бюджетних правил і процедур. Обґрунтовано потребу в застосуванні комплексного підходу до проведення фіскальної децентралізації, який полягає в узгодженій реалізації галузевих реформ, реформи адміністративно-територіального устрою. Розглянуто особливості реалізації структурних реформ фіскальних відносин між рівнями державного управління розвинутих країн Європи під час і після кризи 2008—2010 рр. Проаналізовано негативні тенденції, що спровокували істотне скорочення фіскальних надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів, тим самим зумовивши ризики недотримання бюджетної дисципліни. Узагальнено досвід використання процедур прий­няття управлінських рішень у сфері публічних фінансів, котрі в умовах плідної роботи державних, місцевих інституцій дають змогу ефективно й оперативно реагувати на причини та наслідки кризи.

Ключові слова:В критический период функционирования общественных финансов в течение 2008—2010 гг. экономические и социальные условия большинства развитых государств значительно ухудшились. В статье рассмотрены преимущества и недостатки реализации антикризисных реформ общественных финансов таких стран в контексте фискальной децентрализации, что указывает на возможность гибкого применения прогрессивных форм межбюджетных трансфертов, упорядочения бюджетных правил и процедур. Обоснована необходимость применения к

JEL: H60, H67


Кузькін Є. Ю. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання / Є. Ю. Кузькін, Я. В. Котляревський, О. В. Шишко // Фінанси України. - 2015. - № 12. - C. 63-72.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 63 - 72) ЗавантажитиЗавантажень : 851
1. Андрущенко В. Л. Міжбюджетні відносини в Україні та міжнародний досвід / В. Л. Андрущенко // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. — 2013. — № 2. — С. 5—10.
2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт ; за ред. В. М. Федосова ; пер. з нім. — К. : Либідь, 2000. — 654 с.
3. Буряченко А. Є. Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин / А. Є. Буряченко // Фінанси України. — 2014. — № 2. — С. 19—29.
4. Vammalle C. Sub-national Finances and Fiscal Consolidation: Walking on Thin Ice / С. Vammalle, C. Hulbert // OECD Regional Development Working Papers. — 2013. — Febr. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dx.doi.org/10.1787/5k49m8cqkcf3-en.
5. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентно­сті: шлях до ефективної бюджетної системи України / І. О. Луніна // Фінанси України. — 2010. — № 9. — С. 3—12.
6. Martinez-Vazquez J. Latvia’s Equalization Fund. International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies / J. Martinez-Vazquez. — Georgia State University, 2000.
7. Olson M., jr. The Principle of ‘Fiscal Equivalence’: The Division of Responsibilities among Different Levels of Government / M. Olson, jr. // The American Economic Review. — 1969. — No 59 (2). — P. 479—487 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.jstor.org/stable/1823700.
8. Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні / В. М. Опарін // Фінанси України. — 2015. — № 6. — С. 29—43.
9. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монографія / К. В. Павлюк ; Н.-д. фін. ін-т. — К., 2006. — 584 с.
10. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій / C. Слухай. — К. : АртЕк, 2002. — 280 с.
11. Ter-Minassian Т. Fiscal Rules for Subnational Governments: Can They Promote Fiscal Discipline? / T. Ter-Minassian // OECD Journal on Budgeting. — 2007. — Vol. 6, No 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oecd.org/gov/budgeting/43469443.pdf.