Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2016

№ 1/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (1): 20–38

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович1

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-5505-5098


Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку


У статті досліджено природу фондового ринку, визначено співвідношення понять “фондовий ринок” і “ринок цінних паперів”. З’ясовано місце й роль фондового ринку в забезпеченні життєдіяльності держави, інтеграції національної економіки у світогосподарський простір. Підкреслено безпосередній зв’язок безпеки фондового ринку з безпекою грошового обігу, бюджетною, борговою, валютною, інвестиційною та інфляційною безпекою держави, а також із фінансовою безпекою численних юридичних і фізичних осіб. Зроблено акцент на необхідності наявності в системі функціонування фондового ринку механізму захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, негативного впливу деструктивних чинників на процеси емісії, запозичення й повернення коштів, отримання дивідендів і процентних доходів, який уможливить збереження та ефективне застосування фінансового, матеріального, інформаційного й кадрового потенціалів цього ринку. Зазначено, що у фаховій літературі переважають підходи до тлумачення економічної безпеки фондового ринку загалом, тоді як проблематиці фінансової безпеки фондового ринку зокрема, що є найважливішою складовою його економічної безпеки, не приділено належної уваги. Розглянуто підходи, котрі застосовуються до визначення сутності економічної безпеки фондового ринку як стану всіх його сегментів, інститутів і учасників; фондового ринку загалом у системі фінансових ринків; системи його регулювання. Обґрунтовано значущість забезпечення фінансової безпеки фондового ринку, розкрито особливості тлумачення, її сутність і різновиди. Наведено авторське визначення фінансової безпеки фондового ринку. Наголошено на необхідності виокремлення фінансової безпеки касового (на якому укладання угоди націлене на її негайне виконання) та строкового (похідних інструментів) ринків; ринку державних цінних паперів і ринку корпоративних цінних паперів; ринку національних, регіональних та іноземних емітентів, а також решти його сегментів: ринків акцій, облігацій, векселів, казначейських зобов’язань, ощадних сертифікатів тощо, біржового й позабіржового (первинного та вторинного) ринків; емітентів, андеррайтерів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торговців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів цінних паперів. З’ясовано чинники фінансової безпеки фондового ринку.

Ключові слова:фінансові ринки, фондовий ринок, економічна безпека фондового ринку, фінансова безпека фондового ринку, чинники фінансової безпеки фондового ринку, механізм захисту фондового ринку від зовнішніх і внутрішніх загроз.

JEL: G20, G28


Барановський О. І. Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2016. - № 1. - C. 20-38.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 20 - 38) ЗавантажитиЗавантажень : 185
1. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты : учеб. пособ. / под ред. В. С. Торкановского. — СПб. : АОЛ “Комплект”, 1994. — 421 с.
2. Гаврилов В. В. Рынок ценных бумаг: структура и место в системе рынка / В. В. Гав­рилов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: rudocs.exdat.com/docs/index-48342.html?page=15.
3. Мошенський С. З. Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційного інвестування на ринках цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 “Економічна безпека держави” / Мошенський Сергій Захарович ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. — К., 2009. — 35 с.
4. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О. И. Дегтярева, Н. М. Коршунова, Е. Ф. Жукова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 501 с.
5. Клименко И. Финоружие массового поражения / И. Клименко // Компаньон. — 2003. — № 11. — С. 24—32.
6. Фондовые биржи потеряют миллиарды долларов из-за изменения возрастной структуры населения // РБК-Украина. — 2012. — 4 янв.
7. Козоріз М. А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М. А. Козоріз, К. С. Калинець // Регіональна економіка. — 2008. — № 4. — С. 157—162.
8. Данилова Т. Н. Оценка риска перелива капитала на фондовом рынке с использованием арбитражных технологий / Т. Н. Данилова, Е. В. Кошелев // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия : экономика и финансы. — 2004. — Вып. 2. — С. 317—322.
9. Паєнтко Т. В. Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави / Т. В. Паєнтко, М. В. Поплавська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2011. — № 2. — С. 210.
10. Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) OJ L 096, 12.04.2003.
11. Opinion of the Economic and Social Committee on ‘Insider dealing and market manipulation (market abuse)’ on 17.01.2002. OJ C 80, 03.04.2002.
12. Рейтинги “большой тройки” выведут из моды // Maanimo. — 2013. — 13 февр.