Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2016

№ 1/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (1): 99–115

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185


Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків


Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом — це один із класичних підходів у теорії бухгалтерського обліку до дослідження змістового аспекту узагальнення інформації про господарську діяльність, котрий базується на застосуванні подвійного запису. Запровадження нового плану рахунків бухгалтерського обліку державного сектору актуалізувало його практичне значення. У статті розглянуто чинники, які були визначальними при побудові Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Запропоновано нове трактування класифікації об’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема щодо з’ясування сутності процесів господарської діяльності. Підкреслено недосліджені теоретичні аспекти визначення об’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі, наприклад капіталу бюджетної установи. Проаналізовано підходи до класифікації активів і зобов’язань, доходів та витрат відповідно до Бюджетного кодексу України, Керівництва із статистики державних фінансів Світового банку, міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Проведено порівняння та розглянуто взаємозв’язок субрахунків бухгалтерського обліку й кодів бюджетної класифікації.

Ключові слова:бухгалтерський облік, державний сектор, бюджетна установа, державний бюджет, активи, капітал, зобов’язання, доходи, витрати, класифікація рахунків за економічним змістом.

JEL: Н63, Н83, М41


Ловінська Л. Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2016. - № 1. - C. 99-115.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 99 - 115) ЗавантажитиЗавантажень : 1623
1. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. — М. : Финансы и статистика, 2000. — 496 с.
2. Основи економічної теорії : підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін. ; за ред. А. А. Чухна. — К. : Вища шк., 2001. — 606 с.
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 1 “Подання фінансових звітів” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=83023&stind=11.
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=83023&stind=11.
6. Government Finance Statistics Manual 2001(GFSM 2001) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch7.pdf.
7. Бюджетний кодекс України : закон України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 3 “Чистий надлишок або дефіцит за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: buhgalter911.com/Res/MSBODS/MSBODS.aspx.
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 “Доходи” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=83023&stind=11.