Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2016

№ 3/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (3): 7–14

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959


Фіскальні реформи та сталий розвиток в Україні


У статті досліджено необхідні зміни у фіскальній системі України на основі ухвалених ООН Цілей сталого розвитку та Порядку денного в галузі розвитку після 2015 року. Наведено стислий огляд фінансового сектору та визначено його цілі. Обґрунтовано необхідність фіскальної консолідації, розкрито виклики під час реалізації фіскальної реформи та запропоновано підходи до їх подолання, які забезпечать прозорість і ефективність процедур складання та виконання бюджету. Особливу увагу приділено зовнішнім і внутрішнім чинникам, що перешкоджають досягненню цілей фіскальної стабільності та сталого розвитку України. У цьому контексті сприяння сталому розвитку центрального уряду розглянуто як обов’язкову умову виконання порядку денного в галузі розвитку. Рушійною силою інституційних реформ визнано фіскальну консолідацію. У висновках наголошено на необхідності продовження співробітництва з МВФ із метою збільшення позитивного впливу фіскальної консолідації на економічний і соціальний розвиток України.

Ключові слова:сталий розвиток, цілі сталого розвитку, порядок денний у галузі розвит­ку, фіскальна система, фіскальна реформа, фіскальна консолідація, державні фінанси.

JEL: H11, H12, O23.


Єфименко Т. І. Фіскальні реформи та сталий розвиток в Україні / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2016. - № 3. - C. 7-14.

Оригінал cтатті англійською мовою (cтор. 7 - 14) ЗавантажитиЗавантажень : 538
1. Hillman A. L. Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government / A. L. Hillman.?— Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
2. Lawrence R. Z. When is International Cooperation Desirable? / R. Z. Lawrence, A. Bressand, T. Ito // A Vision for the World Economy, Washington: Brookings Institution, 1995.
3. Slemrod J. “Introduction” and “An Overview of the U. S. Tax System” / J. Slemrod, J. Bakija // Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Great Debate over Tax Reform.?—
2nd ed.?— Cambridge, MA : The MIT Press, 2001.?— 48 p.
4. Kopits G. Restoring Public Debt Sustainability. The Role of Independent Fiscal Institutions / G. Kopits.?— Oxford University Press, 2013.
5. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. /
Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. упр.”.?— К., 2014.
6. Cтратегія сталого poзвитку “Українa-2020” : сxвал. Укaзом Пpeзидента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/5/2015.
7. Andrews М. The Limits of Institutional Reform in Development. Changing Rules for Realistic Solutions / M. Andrews ; Harvard Kennedy School of Government. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 254 р.
8. Denzau A. T. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions / A. T. Denzau,
D. C. North // Kyklos. — 1994. — Vol. 47 (1). — P. 3—31.
9. Douglas M. How Institutions Think / M. Douglas. — Syracuse, NY : Syracuse University Press, 1986. — 146 p.
10. Dull M. Why PART? The Institutional Politics of Presidential Budget Reform / M. Dull // Journal of Public Administration, Research and Theory. — 2006. — Vol. 16. — P. 187—215.
11. North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions) / D. C. North. — Cambridge : Cambridge University Press, 1990. — 158 p.
12. Полтерович B. M. Элементы теории реформ / В. М. Полтерович.?— M. : Экономика, 2007.?— 446 c.
13. Christine Lagarde Path to Development// Finance & Developmentю — 2015. — Vol. 52, No. 2 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/06/straight.htm.
14. International Monetary Fund: Country Report on Ukraine, September 2014.?— No. 14/263 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14263.pdf.
15. IMF Report. Ibid.?— Р. 7.
16. IMF Report. Ibid.?— Р. 8.
17. IMF Statement on Discussions with Ukraine on the Second Review under the Extended Fund Facility Arrangement. Press Release No. 15/457.?— October 3,2015 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf. org/external/np/sec/pr/2015/pr15457.htm.
18. IMF, Ministry of economic development of Ukraine.
19. The World Bank Database. Ukraine [Електронний ресурс].?— Режим доступу: data.worldbank. org/country/ukraine.
20. Study on State Support to Undertakings in Ukraine // Harmonisation Of Public Procurement System In Ukraine With Eu Standards / Dr Heinrich H?lzler, Dr Ella Libanova, DrTetiana lefymenko and others.?— March 2015 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: eupublicprocurement.org.ua/wp- content/uploads/2015/04/STATE-SUPPORT-STUDY_ ENG_20.04.2015.pdf.
21. Bayманн E. Планування й формування реалістичного та прозорого бюджету /
Е. Бауманн // Фінанси України.?— 2014.?— № 9.?— С. 7—20.
22. Уманський І. І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів / І. І. Уманський // Фінанси України.?— 2015.?— № 1.?— C. 9—28.
23. Iefimenko Tetjana. Actual Issues of Modern Strategies in Reforming Tax Systems /
Tetjana Iefimenko // Фінанси України.?— 2014.?— № 1.?— C. 105—122.
24. Шлапак O. B. Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління / О. В. Шлапак // Фінанси України.?— 2014.?— № 4.?— C. 7—31.