Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2016

№ 3/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (3): 15–33

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович1

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-5505-5098


Загрози фінансовій безпеці фондового ринку


Розглянуто сутність безпеки, наголошено на зв’язку сучасних досліджень проблематики економічної безпеки з розробленням актуальних аспектів її теорії, а також теорій міжнародних відносин (конфліктів, катастроф, компромісів, ризиків, хаосу). Проаналізовано сутність загроз національним інтересам, економічній безпеці держави, наведених у Концепції (основах державної політики) національної безпеки України та чинному законодавстві. Підкреслено, що будь-яка класифікація загроз безпеці ґрунтується на двох ознаках: причинах їх виникнення та впливі загроз на параметри економічних систем. Розглянуто відомчу й філософсько-методологічну класифікації загроз. Показано, що останні розрізняють за кількісними та якісними характеристиками, джерелами, інтенсивністю впливу; при цьому масштабність загроз визначається фронтом їх поширення (кількісні параметри території, населення, виробництва), інтенсивність — темпами й обсягами деструктивних змін. Розглянуто значущість дослідження та сутність викликів і загроз фінансовій безпеці фондового ринку, виявлено відмінності між цими поняттями. Наведено підходи до класифікації таких загроз та з’ясування їх різновидів. Запропоновано класифікувати загрози фінансовій безпеці фондового ринку за такими ознаками: відношення до об’єкта (суб’єкта), реальність, стійкість, тривалість, термін дії, стадія, характер впливу, зумовленість, ступінь небезпеки, значущість, масштаби впливу, ставлення до загроз, характер спрямування, вид, повторюваність, імовірність, характер зіткнення, ступінь реалізації. Виокремлено наявні й потенційні; фундаментальні, інфраструктурні, законодавчо-управлінські та зовнішньоекономічні; загальноекономічні і специфічні загрози фінансовій безпеці фондового ринку загалом та його професійним учасникам зокрема.

Ключові слова:теорія безпеки, теорії міжнародних відносин, фінансова безпека, фондовий ринок, виклики, загрози, кількісні та якісні характеристики загроз.

JEL: G20, G28.


Барановський О. І. Загрози фінансовій безпеці фондового ринку / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2016. - № 3. - C. 15-33.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 15 - 33) ЗавантажитиЗавантажень : 218
1. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку :
наук. доп. / О. С. Власюк ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. — К., 2008. — 48 с.
2. Михайленко А. Понятия угрозы и вызова национальной безопасности / А. Ми­­хай­ленко, С. Груздов // Обозреватель. — 2011. — № 2. — С. 57—63.
3. Бодрук О. С. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти : монографія / О. С. Бодрук ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. — К., 2001. — 300 с.
4. Різник Н. С. Теоретичні засади формування системи діагностики економічної безпеки банку / Н. С. Різник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Cерія : економічні науки. — 2007. — Вип. 66. — С. 118—123.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. — 1728 c.
6. Брега А. В. Риск в системе категорий, характеризующих антитезу национальной безопасности / А. В. Брега // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание : материалы Всерос. науч. конф., 4 дек. 2009 г., Москва. — М. : Науч. эксперт, 2010. — С. 737—753.
7. Сергунин А. А. Международная безопасность: новые подходы и концепты / А. А. Сер­гунин // Политические исследования. — 2005. — № 6. — С. 126—138.
8. Єрмошенко М. М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства : препринт наук. доп. / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева, А. М. Ашуєв ; Нац. акад. упр. ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка. — К., 2005. — 80 с.
9. Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи /
А. Б. Качинський ; Ін-т проблем нац. безпеки. — К., 2004. — 472 с.
10. Сунгуровський М. В. Методологічний підхід до формування системи національної безпеки України / М. В. Сунгуровський // Стратегічна панорама. — 2001. — № 3—4. — С. 48—49.
11. Кириченко О. А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 12. — С. 53—65.
12. Орлов П. І. Основи економічної безпеки фірми / П. І. Орлов В. Є. Духов. — Х. : Прометей-Прес, 2004. — 284 с.
13. Косевцов В. О. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріори­тетних національних інтересів / В. О. Косевцов, І. Ф. Бінько ; Нац. ін-т стратег. дослідж. —
К., 1996. — 54 с.
14. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення /
В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 1997. — 144 с.
15. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Голос України. — 1997. — № 19. — 4 лют.
16. Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
17. Ермошенко Н. Определение угрозы национальным интересам государства в финансово-кредитной сфере / Н. Ермошенко // Экономика Украины. — 1998. — № 1. — С. 4—12.
18. Єрмошенко М. Фінансова безпека / М. Єрмошенко // Віче. — 1998. — № 11. — С. 61—73.
19. Єрмошенко М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. Єрмошенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2001. — 309 с.
20. Винников А. С. Банк России и банковская безопасность / А. С. Винников //
Регион. — 1997. — № 2. — С. 12—18.
21. Соколов Ю. А. Финансовая безопасность экономических систем / Ю. А. Соколов. —
М. : Анкил, 2010. — 264 с.
22. Погосова М. Ю. Діагностування фінансової безпеки промислового підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Погосова Марія Юріївна. — К., 2010. — 285 с.
23. Собкевич О. В. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Собкевич Оксана Володимирівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. — К., 2008. — 20 с.
24. Зуева А. С. Легализация доходов, полученных незаконным путем, на рынке цен­ных бумаг / А. С. Зуева // Юридическая наука: история и современность. — 2012. — № 9. —
С. 94—106.
25. Голухов Г. Финансово-экономическая безопасность медико-производственного комплекса / Г. Голухов, Д. Рейхарт, Ю. Шиленко // Экономика здравоохранения. — 1999. —
№ 4. — С. 55—59.
26. Клименко И. Финоружие массового поражения / И. Клименко // Компаньон. — 2003. — № 11. — С. 32.
27. Мошенський С. З. Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційного інвестування на ринках цінних паперів :
автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Мошенський Сергій Захарович ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. — К., 2009. — 35 с.
28. Зачосова Н. В. Формування комплексної системи економічної безпеки компаній з управління активами інститутів спільного інвестування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Зачосова Наталія Володимирівна ; Ун-т економіки та права “КРОК”. — К., 2011. —
21 с.
29. Щитом или мечом // Бизнес. — 2003. — № 23. — С. 54—56.
30. Герасименко О. М. Індикатори стану системи економічної безпеки торговців цінними паперами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Герасименко Олена Михайлівна ; Ун-т економіки та права “КРОК”. — К., 2011. — 19 с.
31. Русяева П. Бумажные солдаты / П. Русяева // Секрет фирмы. — 2009. — № 7. — 6 июля [Електронний ресурс]. — Режим доступу: bankir.ru/publikacii/s/bymajnie-soldati-2227721.
32. Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : схв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 569-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-р.