Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2016

№ 3/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (3): 101–115

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, ЧУРКІНА О. І., ГАПОНЕНКО Людмила Василівна, СУШКО Наталія Іванівна2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2експерт з питань управління держаними фінансами та бухгалтерського обліку Проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-2603-2871


Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 “Витрати” в Україні


Суб’єкти державного сектору почали запроваджувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку державного сектору (НП(С)БОДС) з 1 січня 2015 р. ­НП(С)­БОДС змінюють методологію чинної системи бухгалтерського обліку, що зумовлює потребу в проведенні серйозної підготовки щодо розроблення нової облікової політики та освоєння нових методологічних засад і методичних підходів до реалізації положень стандартів. Найскладнішим у плані запровадження є НП(С)БОДС 135 “Витрати”. Значення введення в дію цього стандарту посилюється тим, що в Україні змінюються вимоги до дій і звітування органів державного управління. Здійснюється перехід від управління витратами до управління результатами та середньострокового бюджетування, орієн­тованого на результат. Окрім того, в нашій державі запущено реформу місцевого само­врядування, метою якої є децентралізація влади, що сприяє підвищенню її прозоро­сті, громадської активності та посиленню підконтрольності органів влади населенню. З огляду на це та необхідність адаптації категорії витрат, затрат, калькулювання собівартості та похідних від них у межах системи бухгалтерського обліку бюджетних установ, виникла потреба в постановці й розв’язанні нових методологічних завдань. Найбільш проблематичним є запровадження розділу IV “Собівартість продукції та послуг” НП(С)БОДС 135 “Витрати”, оскільки за чинною методологією витрати бюджетних установ обліковуються в елементному розрізі відповідно до кошторису. Авторами статті на прикладі бюджетних установ соціального захисту населення надані рекомендації щодо застосування зазначеного стандарту. На їх основі при виконанні проекту “Розробка механізму фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей)”, реалізація котрого відбувається за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, експертами ДННУ “Академія фінансового управління” розроблено Методичні рекомендації щодо планування, обліку витрат і калькулювання собівартості соціальних послуг (психологічних та послуг соціального супроводу дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах).

Ключові слова:бухгалтерський облік, бюджетна установа, витрати, методичні рекомендації, собівартість, соціальні послуги.

JEL: H44, H53, M41.


Ловінська Л. Г. Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 “Витрати” в Україні / Л. Г. Ловінська, О. І. Чуркіна, Л. В. Гапоненко, Н. І. Сушко // Фінанси України. - 2016. - № 3. - C. 101-115.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 101 - 115) ЗавантажитиЗавантажень : 1025
1. Бюджетний кодекс України : закон України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Government Finance Statistics Manual 2001 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch1.pdf.
3. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі віповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко та ін. ; ДННУ “Акад. фін. упр.”.?— К., 2013.?— 568 с.
4. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п.
5. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : монографія : у 2 т. Т. 2 / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. упр.”.?— К., 2014.?— 784 с.
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023.