Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 5/2016

№ 5/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (5): 57–81

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович1

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-5505-5098


ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ


У статті визначено підходи дослідників до характеристики рівня безпеки шляхом порівняння фактичного значення показника на певну дату з відповідним значенням затвердженого чи прийнятого індикатора або шляхом багатовимірної оцінки. Наголошено на необхідності з’ясування неприпустимої зони рівня безпеки, зони стабілізації (ризику) та зони повної реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства й держави. Охарактеризовано властивості індикаторів економічної безпеки. Обґрунтовано потребу у встановленні їх критичних (порогових) значень із метою вчасного розпізнання наростання кризових явищ, а також у набутті ними статусу затверджених на державному рівні кількісних параметрів, дотримання яких має стати обов’язковим елементом урядових економічних програм. Окреслено вимоги, котрим повин­ні відповідати ці індикатори. Проаналізовано підходи до розрахунку порогових значень для характеристики окремих складових фінансової безпеки. Наведено переліки кількісних і якісних показників конкурентоспроможності фондового ринку, що відповідають вимогам фінансової безпеки держави; індикатори безпеки функціонування фондового ринку та їхні порогові значення. Досліджено значущість та підходи до розроблення таких індикаторів, встановлення їхніх порогових значень, подано їх кількісну оцінку. Виокремлено індикатори інвестиційної безпеки вітчизняного фондового ринку, з’ясовано функції фондових індексів. Охарактеризовано підходи до визначення фінансової безпеки цінних паперів, особливості фондових індексів. Наведено авторський перелік індикаторів фінансової безпеки фондового ринку, розраховано її рівень для України.

Ключові слова:фондовий ринок, фінансова безпека, індикатори економічної безпеки, індикатори фінансової безпеки, фондові індекси, надійність цінних паперів.

JEL: G20, G28.


Барановський О. І. ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2016. - № 5. - C. 57-81.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 57 - 81) ЗавантажитиЗавантажень : 177
1. Косевцов В. О. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів / В. О. Косевцов, І. Ф. Бінько.?— К. : НІСД, 1996.?— 77 с.
2. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. А. І. Сухорукова ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки.?— К., 2003.?— 63 с.
3. Єрмошенко М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т.?— К., 2001.?— 309 с.
4. Пильтяй О. В. Бюджети та міжбюджетні відносини Чернівецької області в 1994—2003 роках / О. В. Пильтяй, Н. Г. Філатова.?— Чернівці : Золоті литаври, 2003.?— 43 с.
5. Клименко В. В. Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 “Економічна теорія” / Клименко Вікторія Вікторівна.?— К., 2002.?— 15 с.
6. Собкевич О. В. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 “Економічна безпека держави” / Собкевич Оксана Володимирівна.?— К., 2008.?— 20 с.
7. World Development Indicators [Електронний ресурс].?— Режим доступу: http:data.worldbank.org/sites/default/ files/section5.pdf.
8. Рычкалова Л. А. К вопросу о системе показателей финансовой безопасности государства / Л. А. Рычкалова, А. Г. Эртель // Современная научная мысль.?— 2013.?— № 5.?— С. 108—113.
9. Герасименко О. М. Індикатори стану системи економічної безпеки торговців цінними паперами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності” / Герасименко Олена Михайлівна.?— К., 2011.?— 19 с.
10. Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік.?— К., 2015.?— 104 c. [Електронний ресурс].?— Режим доступу: nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1434454281.pdf.
11. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2014 рік.?— К. : Рюрік, 2015.?— 21 с. [Електронний ресурс].?— Режим доступу: rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2014.pdf.
12. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
13. Малич Л. А. Анализ индикаторов фондового рынка / Л. А. Малич // Финансы, учет, банки : сб. науч. тр.?— Донецк : Донбасс, 1998.?— С. 147—153.
14. Annual Reports 1994 / International Federation of Stock Exchanges.?— 1997 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.world-exchanges.org/.
15. Загальний огляд фондового ринку України за 2014 рік / Нац. банк України.?— 2015.?— 33 с. [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=408576.
16. Байрака В. Державні облігаційні позики: світовий досвід / В. Байрака // Вісник Національного банку України.?— 1998.?— № 3.?— С. 30—33.
17. Чайкун А. Н. Выбор показателей для измерения ликвидности ценных бумаг / А. Н. Чайкун // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации : материалы 7-й ежегодной междунар. конф. ф-та гос. упр. МГУ им. М. В. Ломоносова.?— Ч. 3.?— М. : Макспресс-2009.?— С. 159—167.
18. Sarr A. Measuring Liquidity in Financial Markets / А. Sarr, L. Tonny // IMF Working Papers.?— 2002.?— No. 232.
19. Еженедельный мониторинг ликвидности рынка. 13.01.03—17.01.03 / ММВБ [Електронний ресурс].?— Режим доступу: http: //old.micex.ru/off-line/analyticsdocs/review_612.doc.
20. Sarig O. Bond price data and bond market liquidity / O. Sarig, A. Warga // Journal of Financial and Quantitative Analysis.?— 1989.?— No. 24.?— Р. 367—378.
21. Lesmond D. A New Estimate of Transaction Costs / D. Lesmond, J. Ogden, C. Trzcinka // Review of Financial Studies.?— 1999.?— No. 12.?— Р. 1113—1141.
22. Diaz A. Liquidity Premiums between Treasury Asset Markets / A. Diaz, E. Navarro // Working Paper.?— 2003.?— March 18 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=393466.
23. Hotchkiss E. Determinants of Corporate Bond Trading: A Comprehensive Analysis / E. Hotchkiss, G. Jostova // Boston College Working Paper.?— 2007.?— July 9.?— 36 p.
24. Dong J. Resiliency, the Neglected Dimension of Market Liquidity: Empirical Evidence from the New York Stock Exchange / J. Dong, A. Kempf, P. Yadav.?— 2007 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.isb.edu/caf/htmls/ResiliencytheNeglected.pdf.
25. Amihud Y. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects / Y. Amihud // Journal of Financial Markets.?— 2002.?— No. 5.?— Р. 31—56.
26. Гусева И. Рынок ценных бумаг в России / И. Гусева // Страховое ревю.?— 1994.?— № 12.?— С. 20—21.
27. Додонов В. Ю. Основные подходы к выбору активов и диверсификации инвестиций на фондовом рынке / В. Ю. Додонов // Финансовый менеджмент.?— 2003.?— № 2.?— С. 78—89.
28. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли.?— М. : ИНФРА-М, 1998.?— 1028 с.
29. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци.?— М. : ИНФРА-М, 2000.?— 932 с.
30. Мовсесян А. Из-под сени платана, или Как устроен американский фондовый рынок / А. Мовсесян // Экономика и жизнь.?— 1998.?— № 16.?— С. 6.
31. Чекмарев К. С. Российский рынок производных финансовых инструментов: вопросы устойчивости / К. С. Чекмарев // Банковское дело.?— 2008.?— № 12.?— С. 51—57.
32. Меладзе В. Курс технического анализа / В. Меладзе [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.parusinvestora.ru/.
33. Сенчагов В. Экономическая безопасность: состояние экономики, фондового рынка и банковской системы / В. Сенчагов // Вопросы экономики.?— 1996.?— № 6.?— С. 144—154.
34. Твид Л. Психология финансов / Л. Твид.?— М. : ИК “Аналитика”, 2002.?— 376 с.
35. Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель фондового рынка России на долгосрочную перспективу (до 2020 года).?— М. : НАУФОР, 2008.?— 396 с.
36. Kane A. Investments / A. Kane, Z. Bodie, A. Marcus.?— 4th ed.?— Irwin/McGraw-Hill, 1999.