Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 6/2016

№ 6/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (6): 7–30

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, КОНОПЛЬОВ Сергій Леонідович2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2Директор Програми Чорноморської безпеки Harvard Kennedy School


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ


Регуляторна функція економіки спрямована на реалізацію цілей сталого економічного розвитку. Однак імплементація перспективних реформаторських ініціатив не завжди успішна у зв’язку з відсутністю чітких стратегій у державній політиці інституційних і структурних змін. У багатьох країнах, що розвиваються, недостатній рівень консенсусу політичних та економічних інтересів у суспільстві часто є основною перешкодою на шляху застосування нових підходів в управлінні державними фінансами (УДФ), яке включає в себе велику кількість заходів, систем та інститутів. При розробленні детальних планів реформування необхідно прагнути до максимальної ефективності безперервних циклів руху фінансових ресурсів у доходах, витратах і боргових зобов’язаннях, а також враховувати загрози порушення бюджетних процесів. У цілому, завдання управління змінами в системах державних фінансів ускладнюється через зовнішні й внутрішні фактори невизначеності. УДФ тісно пов’язане з регуляційними механізмами розподілу ресурсів, а отже, істотно впливає на економіку та суспільство. Тому необхідно за будь-яких обставин забезпечувати безперервність бюджетного процесу, а також виконання державою своїх конституційних зобов’язань.

Ключові слова:управління державними фінансами, державне регулювання, реформи, прийняття рішень, агенти змін, фіскальне навантаження, механізми управління, організаційна структура, поведінка економічних агентів, світова криза, розподіл функцій, інститути, ризики дестабілізації.

JEL: H11, H12, H89.


Єфименко Т. І. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ / Т. І. Єфименко, С. Л. Конопльов // Фінанси України. - 2016. - № 6. - C. 7-30.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 30) ЗавантажитиЗавантажень : 583
1. Fiscal Monitor, April 2016. Acting Now, Acting Together [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/01/fmindex.htm.
2. Public Financial Management and Its Emerging Architecture / ed. by M. Cangiano, T. Curristine, M. Lazare ; International Monetary Fund. — Washington, D. C., 2012. — 464 p.
3. Innovation in public financial management: In an increasingly complex and uncertain global environment : Global financial management leaders survey 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2015/ca1511-04-icgfm-report-fi nal-online_kkupdate1.pdf.
4. Code of Good Practices on Fiscal Transparency / International Monetary Fund. — 2007 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf.
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1464337101525078.
6. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. и нем. — М. : ЭКСМО, 2007. — 863 с.
7. Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер. — СПб. : Экон. шк., 2003. — Т. 1. — 552 с.; Т. 2. — 504 с.; Т. 3. — 688 с.
8. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М. И. Туган-Барановский. — 2-е перераб. изд. — СПб., 1900. — Переизд.: К., 2004. — 368 с.
9. Туган-Барановский М. И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / М. И. Туган-Барановский. — 3-е перераб. изд. — СПб., 1914. — Переизд.: М., 1997. — 576 с.
10. Juglar C. Des сrises commerciales et de leur retour p?riodiqueen France / C. Juglar. — Paris : ЕП Angleterre, et aux Etats-Unis, 1862.
11. Kitchin J. Cycles and Trends in Economic Factors / J. Kitchin // Review of Economics and Statistics. — 1923. — Vol. 5, No. 1. — P. 10—16.
12. Kuznets S. S. Secular Movements in Production and Prices: their Nature and their Bearing upon Cyclical Fluctuations / S. S. Kuznets. — Boston ; NY : NBER, 1930. — 536 p.
13. IMF Annual Report 2008. Making the Global Economy Work for All [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2008/eng/pdf/ar08_eng.pdf.
14. World Economic Outlook. World Economic and Financial Surveys. — 2014, October [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/
02/pdf/text.pdf.
15. Яжборовская И. С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально- и Юго-Восточной Европы / И. С. Яжборовская. — М. : Academia, 2008. — 378 с.
16. Partnership for Sustainable Global Growth : Interim Committee Declaration / International Monetary Fund. — Washington, 1996, Sept. 29 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/np/exr/dec.pdf.
17. Ostrom E. А. Governing the Commons the Evolution of Institutions for Collective Action, Political Economy of Institutions and Decisions / E. A. Ostrom. — Cambridge : Cambridge University Press, 1990. — 280 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf.
18. Основы качественной корпоративной отчетности: международные требования к аудиту и ревизиям и передовая практика их проведения. UNCTSD. TD/B/C.II/ISAR/73 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard73_ru.pdf.
19. Duckett Ch. ICGFM AD HOC Committee Panel - Accounting Standards, Auditing Standards, PFM Innovation Lab : 30th Annual International Training Conference - Transforming Development Finance: PFM’s Role in Meeting Sustainable Development Goals / Ch. Duckett,
J.-B. Sawadogo. — Miami, Florida, USA, May 15-20, 2016 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: www.icgfm.org/conferenceDocs/2016/May/Day4-Sp3-3_ICGFMMiami
2016AccyStds_EN.pdf.
20. Stiglitz J. E. Economics of the Public Sector / J. E. Stiglitz. — 3rd ed. — NY : W. W. Norton & Company, 2000. — 848 p.
21. Becker G. S. The Economic Approach to Human Behavior / G. S. Becker. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1976. — 320 p.
22. Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды / Н. Кондратьев, Ю. Яковец, Л. Абалкин. — М. : Экономика, 2002. — 768 с.
23. Полтерович В. М. Элементы теории реформ / В. М. Полтерович. — М. : Экономика, 2007. — 448 с.
24. Williamson O. E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting / O. E. Williamson. — NY : The Free Press, 1985. — 450 р.
25. Hillman A. L. Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government / A. L. Hillman. — Cambridge : Cambridge University Press, 2003. — P. 1—61.
26. Ostrom E. A. Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997 / E. A. Ostrom // American Political Science Review. — 1998. — Vol. 92, No. 1. — P. 1—22 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/wipo/Vorlesungen/2012/PolEcon/Ostrom98.pdf.
27. Andrews M. The Limits of Institutional Reform in Development. Changing Rules for Realistic Solutions / M. Andrews. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 254 p.
28. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Верховної Ради України № 1099-VIII від 14.04.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1099-19.
29. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. — Х. : Форт, 2008. — 928 с.
30. Єфименко Т. І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; ДННУ “Акад. фін. упр.”. — К., 2015. — С. 80—106.
31. Про державну допомогу суб’єктам господарювання : закон України від 01.07.2014 № 1555-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18.
32. Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Lives [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf.
33. Про фінансові джерела органів місцевої та регіональної влади : Рекомендація Rec 2005(1) Комітету Міністрів Ради Європи від 19.01.2005 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: coe.int/.
34. Валовий внутрішній продукт / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm.
35. Курс валют / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls.
36. Індекси промислової продукції в Україні / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/ipp/ipp_u/ipp_u13.htm.
37. Національні рахунки України за 2012 рік : стат. зб. — К., 2014. — 152 с.
38. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/.
39. Основні показники ринку праці / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_b_07u.htm.
40. Валовий зовнішній борг України / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19241241.
41. Короткостроковий зовнішній борг України / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19241245.
42. Міжнародні резерви / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272.
43. Виконання Державного бюджету України / Держ. казнач. служба України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=212666&&documentList_stind=21.
44. Ukraine First Review Under the Extended Arrangement — Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15218.pdf.
45. Індекси споживчих цін / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_per_u_.htm.
46. Богдан І. В. Діагностика сектору загального державного управління України / І. В. Богдан, Т. Ю. Яра, Д. В. Коноваленко // Фінанси України. — 2016. — № 4. — С. 27—49.
47. Богдан І. В. Проциклічний фіскальний шокер / І. В. Богдан // Дзеркало тижня. — 2016. — № 18. — C. 8.
48. Drobyazko A. Paradigm of the Development of Banking Infrastructure of Ukraine / A. Drobyazko, A. Krysovatyy, V. Fedosov // Journal of Global Economy Review (USSN 2241-8873). — 2015ю. — Vol. 1, No. 4. — P. 4—14.
49. Zаtоnаtskа Т. Decentralisation: Key challenges for Ukraine / Т. Zаtоnаtskа, T. Kornieieva // International conference “Sustainable Spatial Development Nowadays on the European Continent: Challenges and Perspectives”, 25-26 November 2015 // Regional Innovations. — 2015. — No. 3 (special issue). — P. 16—18.
50. Zаtоnаtskа Т. Budgetary policy of Ukraine in the context of European integration
processes / Т. Zаtоnаtskа, M. Lavrentiev // International conference “Sustainable Spatial Deve­lop­ment Nowadays on the European Continent: Challenges and Perspectives”, 25-26 November 2015 // Regional Innovations. — 2015. — No. 3 (special issue). — P. 59—66.
51. Versal N. Financial dollarization: Trojan horse for Ukraine? / N. Versal, A. Stavytskyy // Ekonomika. — 2015. — 94 (3). — С. 21—45.
52. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017—2019 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/558-2015-п.
53. Larson G. The Middle-Income Trap: Myth or Reality? / G. Larson, N. Loayza, M. Woolcock // Development Research. — 2016. — No. 1, March [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/03/28/
090224b08423fe73/1_0/Rendered/PDF/The0middle0income0trap000myth0or0reality.pdf.
54. Reinert Е. S. How Rich Countries Got Rich... and Why Poor Countries Stay Poor / E. S. Reinert. — NY : PublicAffairs, 2008. — 400 p.
55. Геєць В. М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // ЕкономікаУкраїни. — 2013. — № 6 (619). — С. 4—19.