Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 6/2016

№ 6/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (6): 72–81

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, ДЬЯЧЕНКО Яків Якович2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2ДННУ "Академія фінансового управління"


МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ


У статті розглянуто засади формування в Україні системи моніторингу дотримання стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Наведено підходи до створення механізмів забезпечення їх дотримання. Підкреслено важливість такого моніторингу в країнах, що зазнають ринкових перетворень. Виокремлено фактори поліпшення фінансової звітності в державному секторі, такі як додержання законодавства, якісне регулювання, відповідальність і підзвітність, боротьба з корупцією, ефективні рішення уряду та політична стабільність. Визначено основні проблеми запровадження в Україні НП(С)БОДС, розроблених на базі міжнародних стандартів. Проаналізовано статистичну інформацію щодо діяльності сектору державного управління в нашій країні та у світі. Розглянуто внутрішні й зовнішні ризики, характерні для сектору управління державними фінансами, до яких, зокрема, належать: неефективне, нераціональне використання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, корупція. Показано взаємозв’язок рівня тінізації економіки й корупції та системи бухгалтерського обліку. Сформульовано низку пропозицій щодо моніторингу забезпечення й дотримання стандартів бухгалтерського обліку, підготовлених згідно з IPSAS для суб’єктів господарювання державного сектору. Обґрунтовано потребу в моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, розробленні й закріпленні його ключових принципів на міжнародному рівні, а також відповідного методичного забезпечення проведення такого моніторингу.

Ключові слова:бухгалтерський облік у державному секторі, моніторинг дотримання та забезпечення стандартів бухгалтерського обліку, НП(С)БОДС, IPSAS.

JEL: M41, M48.


Ловінська Л. Г. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ / Л. Г. Ловінська, Я. Я. Дьяченко // Фінанси України. - 2016. - № 6. - C. 72-81.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 72 - 81) ЗавантажитиЗавантажень : 831
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.ё
2. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 (поточна редакція від 12.01.2013) [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п.
3. Стратегія розвитку системи управління державними фінансами : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р.
4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі / М-во фінансів України [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.minfin.gov.ua/news/view/nacionalni-polozhennja-(standarti)-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori?category=bjudzhet.
5. Key foundations for high-quality corporate reporting: Good practices of monitoring and enforcement, and compliance mechanisms United Nations Conference on Trade and Development : Note by the UNCTAD Secretariat.?— Geneva, 2014.?— 15-17 Oct. [Електронний ресурс].?— Режим доступу: unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard70_en.pdf.
6. OECD National Accounts Statistics: General Government Accounts / OECD
[Елек­тронний ресурс].?— Режим доступу: www.oecd-ilibrary.org/economics/data/general-government-accounts-sna-2008_na-gga08-data-en;jsessionid=2krubtbjoqfy.x-oecd-live-02.
7. Національні рахунки України за 2013 рік : стат. зб. / Держ. служба статистики України.?— К., 2015.?— 164 с.
8. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf.
9. Тенденції тіньової економіки в Україні: І квартал 2015 року / М-во екон. розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.
10. IPSAS: Compilation Guide for Developing Countries: Guidance by ICGFM, 19 May 2013 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.icgfm.org/IPSAS/Compilation_Guide.pdf.