Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 8/2016

№ 8/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (8): 9–23

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959


Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки


Системний та інституціональний підхід до інновацій передбачає накопичення знань, зміни в політиці, поведінці й управлінні. Економічний розвиток супроводжується еволюцією інститутів, технологій, структур і виробничих конфігурацій. Ухвалення націо­нального законодавства у сфері науки та науково-технічної діяльності наближатиме організацію науки в Україні до світових стандартів. Утілення нових ідей і розробок, перспективи технологічного лідерства нашої держави потребують трансформації механізмів фінансування. Слід підтримувати ресурсне забезпечення фундаментальних досліджень, незважаючи на те, що їх ефективність орієнтована здебільшого на майбутні періоди. Водночас прикладні наукові розробки варто націлювати на адекватну оцінку поточної результативності з подальшим використанням сучасних партнерських форм їх фіскальної підтримки з боку держави, бізнесу та фахової спільноти.

Ключові слова:наука, бізнес, механізми фінансування, інноваційний розвиток, невизначеність, ризики, рецесія, реформування, фіскальні важелі, кейнсіанська доктрина фінансово-кредитної підтримки.

JEL: E12, I23, O31, O32, O38.


Єфименко Т. І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2016. - № 8. - C. 9-23.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 9 - 23) ЗавантажитиЗавантажень : 482
1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / The General Assembly of the United Nations [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E.
2. World Economic Outlook, April 2016: Too Slow for Too Long.?— Washington, DC : International Monetary Fund, 2016.?— 230 p. [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf.
3. Fiscal Monitor: Acting Now, Acting Together.?— Washington, DC : International Monetary Fund, 2016 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/01/pdf/fm1601.pdf.
4. Kondratieff N. D. The Long Waves in Economic Life / N. D. Kondratieff // The Review of Economic Statistics.?— 1935.?— Vol. 17, № 6.?— P. 105—115.
5. Тенденції тіньової економіки в Україні. 2015 рік / Міністерство економічного розвит­ку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.
6. Toynbee A. J. A Selection From His Works / A. J. Toynbee ; ed. by E. W. F. Tomlin.?— Oxford : Oxford University Press, 1979.?— 350 p.
7. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. и нем.?— М. : ЭКСМО, 2007.?— 863 с.
8. Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер.?— СПб. : Экон. шк., 2003.
9. Ukraine First Review Under the Extended Arrangement — Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine.?— Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2015 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15218.pdf.
10. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017—2019 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/558-2015-п.
11. Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9215001e.pdf?expires=1470851849&id=id&accname=guest&checksum=A2F9CD40401C5607E56D95B54015F3F7.
12. Bellini N. Learning about innovation in Europe’s regional policy / N. Bellini, M. Landa­baso // The learning region: Foundations, state of the art, future.?— 2007.?— P. 231—251.
13. Flanagan K. The ’policy mix’ for innovation: rethinking innovation policy in a multi-level, multi-actor context / K. Flanagan, E Uyarra, M Laranja // Research Policy.?— 2011.?— Vol. 40 (5).?— P. 702—713.
14. Laranja M. Policies for science, technology and innovation: Translating rationales into regional policies in a multi-level setting / M. Laranja, E. Uyarra, K. Flanagan // Research Policy.?— 2008.?— Vol. 37 (5).?— P. 823—835.
15. Martin R. Path dependence and regional economic evolution / R. Martin, P. Sunley // Journal of economic geography.?— 2006.?— Vol. 6 (4).?— P. 395—437.
16. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України.?— К., 2015.?— С. 211 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020++.pdf.
17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1464337101525078.
18. Єгоров І. Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики / І. Ю. Єгоров // Наука та наукознавство.?— 2014.?— № 3.?— С. 42—47.
19. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 26.11.2015 № 848-VIII [Електронний ресурс].?— Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
20. Popper K. R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach / R. K. Popper.?— Oxford : Oxford University Press, 1979.?— 406 p.
21. Weber М. On Protestantism and Capitalism / M. Weber // Theories of society.?— Vоl. 2.?— New York : The Free Press of Glencoe, 1961.
22. Holton G. Science and Anti-Science / G. Holton.?— Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1998.?— 215 p.
23. Innovation in public financial management in an increasingly complex and uncertain global environment. Global financial management leaders survey 2015 / Grant Thornton International Ltd (GTIL).?— P. 2 [Електронний ресурс].?— Режим доступу: www.grantthornton.co.uk/globalassets/1.-member-firms/united-kingdom/pdf/publication/2016/innovation-in-public-financial-management.pdf.
24. Andrews M. The Limits of Institutional Reform in Development. Changing Rules for Realistic Solutions / M. Andrews.?— Cambridge University Press, 2013.?— 254 p.
25. Storer N. W. The Social System of Science / N. W. Storer.?— New York : Holt, Rinehart and Winston, 1966.?— 180 p.