Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 11/2016

№ 11/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (11): 11–32

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185


Реформування бухгалтерського обліку в Україні в контексті співробітництва із Організацією Об’єднаних Націй


У статті розглянуто особливості реформування бухгалтерського обліку в Україні в корпоративному та державному секторах у розрізі моніторингу запровадження, дотри­мання і забезпечення виконання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, звітності та аудиту. Проаналізовано основні напрями реформування підготовки облікової інформації суб’єктами державного сектору: запровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, підвищення кваліфікації укладачів фінансової звітності, здійснення нагляду за результативністю запровадження нововведень, основні ризики, пов’язані з наданням достовірної інформації та реформуванням процесу підготовки й подання звітності. Розглянуто основні передумови розвитку сфери фінансової звітності в контексті глобалізаційних процесів. Наголошено на важливості та особливостях розвитку корпоративного сектору в Україні. Визначено роль міжнародних організацій у проведенні реформ у сфері бухгалтерського обліку та звітності. Здійснено хронологічний огляд окремих аспектів співпраці України із Організацією Об’єднаних Націй (Конференцією з торгівлі та розвитку), зокрема, створення та вдосконалення керівництва у сфері здійснення моніторингу дотримання та забезпечення високоякісної корпоративної звітності (MC&E). Зроб­лено акцент на проведенні оцінки потенціалу нашої країни у галузі підготовки високоякісної звітності за методикою UNCTAD-ISAR, Accounting Development Tool (ADT). Проаналізовано основні етапи процесу оцінки (ADT): від створення Робочої групи експертів до рецензування звіту й анкети експертами ISAR-UNCTAD та залученими фахівцями з країн – членів Євросоюзу. Обґрунтовано необхідність моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблення та закріплення основних його принципів на міжнародному рівні, а також відповідного методичного забезпечення для його проведення. Надано рекомендації щодо сфери застосування системи MC&E.

Ключові слова:ООН, Конференція з торгівлі та розвитку, реформування сфери бухгалтерського обліку в Україні, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі (IPSAS), Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), моніторинг дотримання та забезпечення високоякісної корпоративної звітності.

JEL: M41, M48.


Єфименко Т. І. Реформування бухгалтерського обліку в Україні в контексті співробітництва із Організацією Об’єднаних Націй / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2016. - № 11. - C. 11-32.

Оригінал cтатті англійською мовоюЗавантажитиЗавантажень : 775
Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 11 - 32) ЗавантажитиЗавантажень : 674
1. United Nations: Sustainable Development Goals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/#prettyPhoto.
2. Resolution 1982/67: Establishment of an Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting / The Economic and Social Council 1982. – 27 Oct. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.radioradicale.it/exagora/resolution-1982-67.
3. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні :
затверджено розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80/paran52#n52.
4. Про затвердження Принципів корпоративного управління : рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nssmc.gov.ua/user_files/law/18922/1406127204.doc.
5. World Economic Situation and Prospects 2014 / The United Nations. – New York, 2014. –
Р. 144–150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/wesp2014.pdf.
6. Ловінська Л. Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л. Г. Ловінська, Я. Я. Дьяченко // Фінанси України. – 2016. – № 6. – С. 72–81.
7. Ловінська Л. Г. Міжнародні ініціативи щодо методичного забезпечення моніторингу запровадження та дотримання МСФЗ / Л. Г. Ловінська, О. І. Ястремський // Наукові праці НДФІ. – 2016. – № 2 (75). – С. 53–61.
8. Schneider F. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments / F. Schneider [Електрон­ний
ресурс]. – Режим доступу: www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/
ShadEcEurope31.pdf.
9. Тенденції тіньової економіки в Україні: І квартал 2016 року / Міністерство економіченого розвитку і торгівлі Ураїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=
TendentsiiTinovoiEkonomiki.
10. G20 Leaders’ Communique Hangzhou Summit, 4-5 September 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html.
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/.
12. Roundtable on the Future of Corporate Reporting. Summary / FEE, CCAB, CFA. – London, 2016. – Р. 1–4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/Summary.pdf.
13. Trade and Development Report, 2016 / UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016overview_en.pdf.
14. Офіційний сайт Міністерства фінансів Республіки Грузія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mof.ge/en/.