Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 12/2016

№ 12/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (12): 7–20

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ УКРАЇНИ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, ГАСАНОВ Сергій Станіславович2, ЛЕОНЕНКО Петро Михайлович3

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2 ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-7454-0419
3Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”


Наукова школа академіка А. А. Чухна: теорія і практика


У статті розкрито основні віхи життєдіяльності видатного українського вченого-економіста А. А. Чухна (1926—2012) та досліджено сутність, основні здобутки і значення створеної й очолюваної ним школи в економічній та фінансовій науках. Її визначено як школу фундаментально-наукового спрямування періоду 70-х років XX ст. — першого десятиліття XXI ст. Серцевину наукової творчості А. А. Чухна і, отже, його наукової школи становлять ґрунтовне системне розроблення питань методології економічної науки (філософське й логічне обґрунтування теорій економіки, предмет та його історія, методи пізнання, вчення про парадигми й парадигмальні зміни, синтез теорій та ін.), аналіз господарського механізму, формування нової інституціонально-еволюційної нау­ково-дослідної програми розвитку економічної та фінансової теорії, переходу до пост­індустріального суспільства. Показано, що в дослідженнях А. А. Чухна та представ­ників його наукової школи значне місце відведено аналізу питань сутності та ролі фінансів, сучасної фінансової системи й управління державними фінансами, світової фінансово-економічної кризи 2008—2009 рр. Доведено, що ці дослідження здійснювалися під кутом зору необхідності підвищення науково-теоретичного рівня і практичного значення економічної та фінансової теорій, реалізації новітніх досягнень науки у сферах господарської практики, освітньої діяльності. Розкрито оригінальність й обґрунтованість авторського трактування перехідного періоду в умовах ринкової трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Виявлено, що характерною і разом із тим відмітною рисою досліджень А. А. Чухна та його наукової школи є розгляд питань докорінної зміни місця і ролі людини та її праці в процесі становлення й функціонування постіндустріального (інформаційного, знаннєвого) суспільства. Доведено, що важлива особливість досліджень — ґрунтовний аналіз ринкової економіки як змішаної, яка реалізує ринкові начала при активізації ролі держави та посиленні соціальної орієнтації.

Ключові слова:наукова школа, методологія економічної науки, економічна теорія, фінансова теорія, парадигмальні зміни, постіндустріальне суспільство.

JEL: А11, А22, В59, Н00


Єфименко Т. І. Наукова школа академіка А. А. Чухна: теорія і практика / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко // Фінанси України. - 2016. - № 12. - C. 7-20.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 569
1. Академік Анатолій Андрійович Чухно. Життя і діяльність: до 80-річчя від дня народження / авт. вступ. ст. В. Д. Базилевич ; упоряд. П. І. Юхименко ; відп. ред. П. М. Леоненко. — К., 2006. — 296 с.
2. Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко. — К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. — Т. 1. — 557 с.; Т. 2. — 480 с.
3. Кизим М. О. Наукові школи / М. О. Кизим, О. М. Тищенко. — Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2009. — 74 с.
4. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; ДННУ “Акад. фін. управління”. — Вид. 2-ге, переробл. й доповн. — К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. — Т. 1. — 2013. — 728 с.
5. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. — К. : Логос, 2003. — 632 с.
6. Всемирная история экономической мысли : в 6 т. Т. 6, кн. 1 / МГУ им. М. В. Ломо­но­сова ; гл. редкол.: В. Н. Черковец (гл. ред.) и др. — М. : Мысль, 1997. — 782 с.
7. Чухно А. А. Формування нової, постіндустріальної парадигми економічної теорії
та її значення для пізнання сучасного світу / А. А. Чухно // Переходная экономика:
методология, теория, политика : сб. науч. тр. — Днепропетровск : Наука и образование, 2003. — С. 87—129.
8. Чухно А. А. Теорія постіндустріального суспільства як глобальна методологічна парадигма / А. А. Чухно // Економічний часопис — XXI. — 2001. — № 1—12.
9. Чухно А. А. Твори : у 3 т. Т. 3: Становлення еволюційної парадигми економічної теорії / А. А. Чухно ; НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. — К. : НДФІ, 2007. — 712 с.
10. Чухно А. А. Економічна теорія : у 2 т. / А. А. Чухно. — К. : ДННУ АФУ, 2010. — Т. 1. — 512 с.; Т. 2. — 628 с.