Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 12/2016

№ 12/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (12): 45–58

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

КУЗЬКІН Євген Юрійович1

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238


Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам


Здійснення реформи місцевого самоврядування в Україні встановлює особливі вимоги до застосування нових форм фінансового забезпечення делегованих органам місцевого самоврядування повноважень. У статті визначено особливості використання окремих форм міжбюджетних трансфертів, у т. ч. із позиції умов і критеріїв їх надання. Проведена типологізація видів міжбюджетних трансфертів дає змогу розглядати їх із точки зору ефективності державної політики у відповідній галузі, а також теоретично оцінити ступінь ризиків, характерних для кожної форми державної фінансової підтримки. Розкрито вплив певних видів міжбюджетних трансфертів на рівень фінансової автономії місцевих бюджетів, а також на організаційні аспекти виконання делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у відповідній галузі. Узагальнено зарубіжний досвід щодо застосування визначених за цільовою ознакою видів міжбюджетних трансфертів із акцентом на ризиках методичного характеру, що властиві як бюджету-донору, так і бюджету-реципієнту. Особливу увагу приділено критерію співфінансування, використання якого, за інших рівних умов, підвищує ефективність цільових трансфертів місцевим бюджетам. Наведено критичні зауваження щодо використання в Україні цільових трансфертів місцевим бюджетам із державного бюджету для реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень. Незавершеність реформи міжбюджетних відносин актуалізує проблеми неефективного розподілу повноважень та відповідальності між рівнями державного управління. Обґрунтовано необхідність імплементації в методику розподілу державою цільових трансфертів органам місцевого самоврядування критеріїв досягнення результатів для підвищення сукупної ефективності використання зазначених інструментів міжбюджетних відносин.

Ключові слова:міжбюджетне регулювання, міжбюджетні трансферти, цільові міжбюджетні трансферти, фінансове вирівнювання.

JEL: H61, H72, H77.


Кузькін Є. Ю. Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. - 2016. - № 12. - C. 45-58.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 45 - 58) ЗавантажитиЗавантажень : 740
1. Bahl R. Conditional vs. Unconditional grants: The Case of Developing Countries / R. Bahl // General Grants versus Earmarked Grants Theory and Practice. The Copenhagen Workshop 2009 / еd. J. Kim, J. Lotz and N. J. Mau. – The Korea Institute of Public Finance : the Danish Ministry of Interior and Health, 2010. – Р. 126–148.
2. Буряченко А. Є. Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин / А. Є. Буряченко // Фінанси України. — 2014. — № 2. — С. 19—29.
3. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентно­сті: шлях до ефективної бюджетної системи України / І. О. Луніна // Фінанси України. — 2010. — № 9. — С. 3—12.
4. Oates W. An Essay on Fiscal Federalism / W. Oates // Journal of Economic Literature. — 1999. — Vol. 37. — Р. 1120—1149.
5. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України :
монографія / К. В. Павлюк ; Н.-д. фін. ін-т. — К., 2006. — 584 с.
6. Rosen H. S. Public Finance / H. S. Rosen. — 7th ed. — Boston : McGraw : Irwin Hill, 2005. — 609 p.
7. Слухай С. В. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій / С. В. Слухай. — К. : АртЕк, 2002. — 280 с.
8. Shah A. A Practioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers / A. Shah, R. Boad­way. — Washington : The World Bank, 2006. — 52 p.
9. Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
10. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
11. Spahn P. B. Conditioning Intergovernmental Transfers and Modes of Interagency Cooperation for Greater Effectiveness of Multilevel Government in OECD Countries /
P. B. Spahn // OECD workshop on Effective Public Investment at Sub-National Level in Times of Fiscal Constraints: Meeting the Co-ordination and Capacity Challenges. 21 June 2012 OECD Conference Centre. — OECD, 2012. — 58 р.
12. Shah A. The New Fiscal Federalism in Brazil / А. Shah. — Washington, D. C. : World Bank, 1991.
13. Shah A. An Empirical Analysis of Public Transit Subsidies in Canada / A. Shah // Quantity and Quality in Economic Research. — 1988. — Vol. 2. — P. 15—25.
14. Shah A. Provincial Transportation Grants to Alberta Cities: Structure, Evaluation, and a Proposal for an Alternate Design / A. Shah ; R. Ch. Brown (ed.) // Quantity and Quality in Economic Research. — 1985. — Vol. 1. — Р. 59—108.
15. Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
16. Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-р.
17. Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 688-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249350402.
18. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2016 : звітність про виконання бюджетів Державної казначейської служби України [Електронний ресурс].– Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=311513.
19. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету за III квартал 2016 року :
звітність про виконання бюджетів Державної казначейської служби України [Елект­рон­ний ресурс]. — Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=341075.
20. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2015 : звітність про виконання бюджетів Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=257806.
21. Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами : постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 435 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-п.
22. Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2015 № 618 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-п.
23. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів : постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-п.