Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 2/2017

№ 2/2017

Fìnansi Ukr. 2017 (2): 12–26
https://doi.org/10.33763/finukr2017.02.012

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185


Визначення вартості освітніх послуг


У статті доведено, що реформування фінансування освіти потребує комплексного підходу та має передбачати вдосконалення методології не лише розрахунку вартості освітніх послуг, а й бюджетування та обліку витрат на їх надання. У контексті цілей сталого розвитку, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 р., і концептуальних підходів до реформування освіти в Україні проведено критичний аналіз чинного нормативно-правового забезпечення обчислення орієнтовної середньої вартості підготовки одного фахівця, визначено його позитивні аспекти та наведено зауваження, яких слід дослухатися при його вдосконаленні. Підкреслено, що Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта передбачає застосування економічно обґрунтованих норм і нормативів витрат, що повинне мати прогресивний вплив на обґрунтованість показників фінансування освіти та можливість використання вартості підготовки одного фахівця як базового показника в середньостроковому бюджетному плануванні; включає в розрахунок вартості вимог до підготовки фахівця певного рівня через витрати на оплату праці працівників, котрі забезпечують підготовку одного фахівця. Для вдосконалення зазначеної методики доцільно наблизити розрахунки орієнтовної середньої вартості до реальної інформаційної бази, а саме бухгалтерського обліку витрат за національними й міжнародними стандартами, та взяти до уваги особливості нормативно-правового поля діяльності бюджетних установ – бюджетного законодавства; уточнити термінологію, що використовується в розрахунку, натуральні й вартісні вимірники освітніх послуг; розробити галузеву класифікацію витрат, які належить включити до вартості послуг; уточнити підходи, щодо надання котрих встановлені державні стандарти освітніх послуг та пріоритети державного замовлення на них; обґрунтувати й визначити методи, що застосовуються в розрахунку.

Ключові слова:освітні послуги, фінансування освіти, орієнтовна середня вартість, методика розрахунку, заклади освіти

JEL: E31, T21, T22


Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2017. - № 2. - C. 12-26.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 12 - 26) ЗавантажитиЗавантажень : 866
1. Середньостроковий план приоритетних дій уряду до 2020 року. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=24962969.
2. Sustainable development goals. Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning / United Nations. URL: www.un.org/sustainabledevelopment/
education.
3. Дорожня карта освітньої реформи (2015–2025) / М-во освіти і науки України. URL: http://
mon.gov.ua/content/Діяльність/Зв’язки%20з%20громадськістю/Громадське%20обговорення/
08-road-map-sk-end.pdf.
4. Економічна статистика / Держ. служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/.
5. Бюджет України 2015: cтат. зб. / М-во фінансів України. URL: www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Budget%20of%20Ukraine%202015%20(with%20cover).pdf.
6. Бюджет України 2013: cтат. зб. / М-во фінансів України. URL: www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/55c8a7f1923c3.zip.
7. Education at a Glance 2016. OECD Indicators. URL: www.oecd-ilibrary.org/docserver/
download/9616041e.pdf?expires=1479380945&id=id&accname=guest&checksum=B264D3113BCCB0DA751300F4F20E6005.
8. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-п.
9. Про вищу освіту: закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
10. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 118. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
1187-2015-п.
11. Government Finance Statistics Manual 2001 / International Monetary Fund. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch1.pdf.
12. Про освіту: закон України від 23.05.1991 № 1060-XII. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
13. Про дошкільну освіту: закон України від 11.07.2001 № 2628-III. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
14. Про позашкільну освіту: закон України від 22.06.2000 № 1841-III. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14.
15. Про професійно-технічну освіту: закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр.
16. Рєзнікова В. В. Послуга як правова категорія та ознака посередницьких договорів. Університетські наукові записки. 2007. № 4 (24). С. 234–240. URL: www.univer.km.ua/.
17. Федорченко Н. В. До питання про предмет договору про надання послуг. Держава і право. Cep.: Юридичні і політичні науки. 2016. Вип. 66. C. 165–173.
18. Рєзнікова В. В. Послуга та суміжні правові категорії. Господарське право і процес.URL: vuzlib.com/content/view/2505/27.
19. Рєзнікова В. В. Сутність категорії “послуга”: аналіз існуючих концепцій. Український юридичний портал: наукові статті. URL: radnuk.info/statti/230-tsuv-pravo/14859---lr---.html.
20. Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнк­тів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності: постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 (зі змінами і доповненнями). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-п.
21. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати”: затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12.