Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 8/2017

№ 8/2017

Fìnansi Ukr. 2017 (8): 58–79
https://doi.org/10.33763/finukr2017.08.058

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185


Собівартість послуг державного сектору України в контексті реформи фінансового управління


У статті розкрито значення собівартості послуг, що надаються суб’єктами державного сектору – бюджетними установами, в системі управління державними фінансами України, її місце та роль у представленні інформації про діяльність суб’єкта державного сектору у фінансовій звітності. Доведено, що відповідно до міжнародних стандартів поняття послуги є ключовим у побудові як системи бухгалтерського обліку, так і фінансової звітності бюджетних установ. Досліджено зв’язок фінансового результату діяльності суб’єкта державного сектору з досягненням цілей щодо надання послуг населенню та ефективністю використання при цьому бюджетних ресурсів. Запропоновано напрями наукових досліджень та практичного впровадження їхніх результатів щодо створення необхідних передумов для запровадження в бухгалтерський облік бюджетних установ калькулювання собівартості послуг, що ними надаються.

Ключові слова:державний сектор, послуга, стандарти, фінанси, бухгалтерський облік, фінансова звітність, програмно-цільовий метод, стратегія, собівартість.

JEL: Н83, М41, М48.


Ловінська Л. Г. Собівартість послуг державного сектору України в контексті реформи фінансового управління / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2017. - № 8. - C. 58-79.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 58 - 79) ЗавантажитиЗавантажень : 753
1. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249797370.
2. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 256 с.
3. Мярковський А. І. Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами. Фінанси України. 2016. № 9. С. 7–28.
4. IPSAS 1 “Presentation of Financial Statements”. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. 2014, Vol. I. URL: www.ifrs.org.ua/wp-content/uploads/ 2014/11/Handbook-of-International-Public-Sector-Accounting-Pronouncements-Volume-1.pdf.
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 (зі змінами і доповненнями). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10.
6. МСБО 1 “Подання фінансової звітності”. URL: www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti-versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu–-rik?category=bjudzhet&subcategory=mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti.
7. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17/print1483960089630467.
8. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (станом на 14.05.2017). URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
9. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-%D1%80.
10. Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805. URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF10114.html.
11. Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1103-14.
12. Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96. URL: minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=356599&cat_id=355990&search_param=%ED%E0%EA%E0%E7&searchPublishing=1.
13. Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу : наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195. URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF16052.html.
14. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм : наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608. URL: minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=356637.
15. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Охорона здоров’я” : наказ Міні­стерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 № 283/437. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0403-10.
16. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Охорона здоров’я” для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві : наказ Міні­стерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я від 21.09.2012 № 728/1015. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1650-12.
17. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта” : наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0413-10.
18. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура” : наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0952-10.
19. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” : наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0945-10.
20. Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945. URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11152.html.
21. Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0957-15.
22. Щодо формування місцевих бюджетів на 2017 рік : лист Міністерства фінансів України від 19.09.2016 № 31-0511014-8/26486.
23. Щодо удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів : лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 № 31-0511014-5/27486.
24. Щодо здійснення моніторингу стану запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні та підготовки аналітичних матеріалів з даного питання необхідно надати інформацію : лист Міністерства фінансів України від 17.02.2016 № 31-0511014-8/ 4647.
25. Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік : лист Міністерства фінансів України від 04.08.2016 № 31-05110-14-21/22616.
26. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-%D0%BF/print1443615883223739.
27. Ловінська Л. Визначення вартості освітніх послуг. Фінанси України. 2017. № 2. C. 12–26.
28. Осадча О. О. Інформаційне забезпечення результатів господарської діяльності: обліково-аналітичні підходи : монографія. Рівне : НУВГП, 2015.