Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 9/2017

№ 9/2017

Fìnansi Ukr. 2017 (9): 7–28
https://doi.org/10.33763/finukr2017.09.007

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959


Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів


Зазначено, що динамічне відновлення обмежених резервів фіскального простору для проведення стійкої бюджетно-податкової політики потребує вдосконалення її інструментів одночасно зі змінами у сфері грошово-кредитного, валютного регулювання. На основі кращої світової практики у статті запропоновано авторські концептуальні підходи до вибору та координації важелів управління державними фінансами. Ідеться про орієнтацію в середньо- й довгостроковій перспективах цільових установок формування антикризового, стабілізуючого потенціалу національної економіки. Фіскальну політику слід спрямовувати на підтримку накопичення матеріальних і нематеріальних активів усіх форм власності шляхом зниження податкового тягаря та використання поточних витрат бюджету на розширення платоспроможного попиту. Підкреслено, що на тлі загальної глобалізації масштабні фінансові дисбаланси створюють додаткові джерела загроз ресурсній міцності фіскального простору. Автор наголошує на необхідності сприяння помітному підвищенню передбачуваності і стійкості взаємозалежності грошової маси в обігу та динаміки номінального ВВП шляхом реалізації заходів монетарного напряму фінансової політики держави. Позитивний вплив бюджетних регуляторних підойм на соціально-економічні процеси відбувається протягом досить тривалого часу. Більш гнучкі інструменти монетарної політики можуть ефективно протидіяти загрозам, пов’язаним із високим рівнем економічної невизначеності.

Ключові слова:фіскальний простір, стабілізуючий потенціал державних фінансів, бюджетно-податкова політика, грошово-кредитна політика, монетарне регулювання, сталий розвиток

JEL: H12, H60, H63


Єфименко Т. І. Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2017. - № 9. - C. 7-28.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 28) ЗавантажитиЗавантажень : 521
1. Heller P. Understanding Fiscal Space. IMF Policy Discussion Paper. 2005. No. 4. 18 p.
2. Heller P. Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It. Finance and Development. 2005. Vol. 42, No. 2. P. 2-5.
3. Heller P. The Prospects of Creating Fiscal Space for the Health Sector. Health Policy and Planning. 2006. Vol. 21, No. 2. P. 75-79.
4. Making Fiscal Space Happen! Managing Fiscal Policy in a World of Scaled-Up Aid / P. Heller et al. IMF Working Paper. 2006. No. 270. 53 p.
5. Heller P. Fiscal Policy for Growth and Development: The Fiscal Space Debate : Presented at G20 Workshop on Fiscal Policy. Istanbul, 2007. 18 p.
6. Roy R., Heuty A., Letouze E. Fiscal Space for Public Investment: Towards a Human Development Approach. UNDP. 2006. Sept. 31 p.
7. Evolutions in budgetary practice : Allen Schick and the OECD Senior Budget Officials. Paris : OCDE, 2009. 456 p.
8. Backhaus J. The Concept of the Tax State in Modern Public Finance Analysis. In: Schumpeter in the History of Ideas / ed. by Y. Shionoya and M. Perlman. Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1977. P. 65–94.
9. Bradford D. F. A Tax System for the Twenty-First Century. URL: www.aei.org/wp-content/uploads/2013/12/-toward-fundamental-tax-reform-chapter-1_130825918841.pdf.
10. Бьюкенен Дж. М., Масгрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір. Два протилежних бачення держави / пер. з англ. Київ : НаУКМА, 2004. 76 с.
11. Wicksell K. A. New Principle of Just Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 72–118.
12. Edgeworth F. Y. The Pure Theory of Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 119–136.
13. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. Київ : Основи, 1999. 189 с.
14. Кларк Дж. Б. Распределение богатства / пер. с англ. М. : Гелиос АРВ, 2000. 367 с.
15. Cohen-Stuart A. J. On Progressive Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 48–71.
16. Leroy-Beaulieu P. On Taxation in General. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 152–164.
17. Lindahl E. Just Taxation – A Positive Solution. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 168–176.
18. Макконнелл К. Р., Брю С. Л., Флинн Ш. М. Экономикс: принципы, проблемы и политика / пер. 18-го англ. изд. М. : ИНФРА-М, 2011. ХХХ, 1010 с.
19. Musgrave R. A. The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. N. Y. : McGraw-Hill Book Company, 1959. XVII, 628 p.
20. Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / пер. с англ. М. : Эксмо, 2007. 1040 с.
21. Piketty Th. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge (Mass.) ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2014. X, 685 p.
22. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное. М. : Эксмо, 2007. 960 с.
23. Sax E. The Valuation Theory of Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 177–189.
24. Сміт А. Добробут націй: дослідження про природу та причини добробуту націй / пер. з англ. Київ : Port-Royal, 2001. 593 с.
25. Stiglitz J. E. Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. N. Y. ; London : W. W. Norton&Co., 2010. 443 р.
26. Stiglitz J. E. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. N. Y. ; London : W. W. Norton&Co., 2012. 560 р.
27. Stein L. On Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Mus­grave, A. T. Peacock. London : Macmillan ; N. Y. : St Martin’s Press, 1967. P. 28–36.
28. Samuelson P. A. Economics. 3rd ed., N. Y. : McGraw-Hill, 1955. XXII, 753 p.
29. Итуэлл Дж. Кейнсианство. Экономическая теория / под ред. Дж. Итуэлла и др. ; пер. с англ. М. : ИНФРА-М, 2004. С. 456.
30. Пустовойт О. В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ, 2016. 388 с.
31. Кейган Ф. Монетаризм. Экономическая теория / под ред. Дж.Итуэлла и др. ; пер. с англ. М. : ИНФРА-М, 2004. С. 553–565.
32. Лопух К. В., Фещенко В. М., Юхименко П. І. Сучасний монетаризм : монографія / за заг. ред. П. І. Юхименка. Київ : ЦУЛ, 2015. 272 с.
33. Akerlof G. A., Shiller R. J. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2009. 230 p.
34. Bernanke B. S. The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath. N. Y. ; London : W. W. Norton&Co., 2015. 624 p.
35. Mishkin F. S. The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2008. 320 p.
36. Taylor J. B. An empirical analysis of the revival of fiscal activism in the 2000s. Journal of Economic Literature. American Economic Association. 2011. No. 49 (3). P. 686–702.
37. Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост / пер. с англ. М. : КД “Либроком”, 2010. 272 с.
38. McCallum B. T., Nelson E. Nominal Income Targeting in an Open-Economy Optimizing Model. Conference on Monetary Policy Rules Stockholm 12–13 June 1998 / Sveriges Riks­bank, Institute for International Economic Studies, Stockholm University. 1998, July 14. 46 p.
39. Svensson L. E. O. Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule / Institute for International Economic Studies, Stockholm University ; CEPR and NBER. 1998, Dec. 44 p.
40. Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / наук. ред. В. Юрчишин ; Центр Разумкова. Київ : Заповіт, 2017. 156 с.
41. IMF Fiscal Monitor: Achieving More with Less. April 2017. URL: www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/04/06/fiscal-monitor-april-2017.
42. Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України : документ Світового банку / Підрозділ з питань подолання бідності та економічного розвитку. 2006, 14 верес. Звіт № 36671-UA. С. ІІІ.
43. Gregory P. P., Stuart R. S. Comparative Economic Systems. Boston, 1995. 704 p.
44. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели обществ. М. : Прогресс, 1976. 406 c.
45. Ойкен В. Экономические системы. Thesis. Т. 1. Вып. 2. М. : Начала-Пресс, 1993. С. 18–27.
46. Shackle G. Epistemics and Economics. A Critique of Economic Doctrines. Cambridge : Cambridge University Press, 1972. 239 p.
47. Єфименко Т. І. Фіскальний простір антикризового регулювання / ДННУ “Акад. фін. упр.”. Київ, 2012. 332 с.
48. Fiscal Space / J. D. Ostry, A. R. Ghosh, J. I. Kim, M. S. Qureshi. IMF Staff Position Note. 2010. No. SPN/10/11. P. 3-4.
49. Fiscal Rules in Response to the Crisis – Toward the “Next-Generation” Rules. A New Dataset / prepared by A. Schaechter, T. Kinda, N. Budina, A. Weber ; International Monetary Fund. 2012. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12187.pdf.
50. Awadzi E. A. Designing Legal Frameworks for Public Debt Management. IMF Working Paper. 2015. July 2. URL: www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/
12/31/Designing-Legal-Frameworks-for-Public-Debt-Management-43045.
51. Hamker J. Implementing Germany’s New Constitutional Fiscal Rule. URL: www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2011-rules-institution/Hamker. pdf?language_id=1.
52. Weekly Report on Key Financial Statistics / IMF. URL: www.imf.org/external/np/tre/activity/2017/092817.pdf.