Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 12/2017

№ 12/2017

Fìnansi Ukr. 2017 (12): 7–20
https://doi.org/10.33763/finukr2017.12.007

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185


Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України


У статті зосереджено увагу на необхідності вдосконалення термінологічного апарату нормативно-правового забезпечення послуг, які надаються державою. Доведено, що поняття державної послуги в умовах створення в Україні сервісної держави має стати центральним у законодавстві, котре регулює діяльність органів виконавчої влади. Обґрунтовано потребу в запровадженні двох аспектів визначення поняття державної послуги. Перший аспект – у Бюджетному кодексі України як законі, що регулює відносини, котрі виникають при плануванні та використанні фінансових ресурсів державного й місцевих бюджетів. Таке визначення повинне вті­лювати принципові положення щодо сутності державних послуг. Другий аспект – у галузевому законодавстві, яке конкретизуватиме визначення, наведене в Кодексі, з урахуванням специфіки галузі, щоб останнє стало основою для розроблення стандартів відповідних послуг, а також механізмів фінансування та алгоритмів розрахунку вартості.

Ключові слова:законодавство, термін, дефініція, публічна послуга, державна послуга, фінансування, вартість.

JEL: H89, I0, K10


Ловінська Л. Г. Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2017. - № 12. - C. 7-20.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 690
1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248969842&cat_id=247828516.
2. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249797370.
3. План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?
docid=249935442.
4. Cередньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442.
5. Стратегія реформування системи публічних закупівель (“дорожня карта”) : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80.
6. Євтушенко О. Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг. Наукові праці. Сер. : політологія. 2010. Т. 122. Вип. 109. С. 32–37.
7. Ковальова Ю. О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові “сервісної” держави. Адміністративне право і процес. 2015. № 1. С. 245–251. URL: applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015.
8. Словник української мови : електронне видання : в 11 т. Т. 10, С. 88. URL: sum.in.ua/p/10/88/1.
9. Таланчук П., Гондюл В., Щербина Ю. Пріоритетні завдання освітян у розвитку української науково-технічної термінології. Науково-технічне слово. 1995. № 1. С. 31–35.
10. Хворостянкіна А. В. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії / М-во юстиції України. URL: minjust.gov.ua/m/str_6669.
11. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (у редакції від 14.05.2017). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?nreg=2456-17&find=1&text=%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%B3+%EF%EE%F1%EB%F3%E3%E8&x=4&y=4.
12. Про центральні органи виконавчої влади : закон України від 17.03.2011
№ 3166-VI. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17/page?text=%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%B3+%EF%EE%F1%EB%F3%E3%E8.
13. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997
№ 280/97-ВР. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/280/97-%D0%B2%D1%80.
14. Про соціальні послуги : закон України від 19.06.2003 № 966-IV. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/ed20120323.
15. Основи законодавства України про охорону здоров’я : закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
16. Андрияш В. И., Евтушенко А. Н. Муниципальные услуги: понятие и особенности. SCI-ARTICLE. 2016. № 32. URL: sci-article.ru/stat.php?i=1459931722.
17. Венедиктова І. Юридична природа публічних послуг. Вісник Харківського національного університету. 2009. № 841. С. 88–91.
18. Коліушко І. Б., Тимощук В. П. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права. Право України. 2001. № 5. С. 30–34.
19. Тимощук В. П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: зарубіжний досвід і пропозиції для України. Київ : Факт, 2003. 496 с.
20. Вітренко Ю. М. Вартість і ціни освітніх послуг. Фінанси України. 2017. № 1. С. 10–25.
21. Войтович Р. В. Методологія побудови сильної держави: пострадянський та європейський досвід. Вісник НАДУ. 2013. № 3. С. 11–16.
22. Про оподаткування прибутку підприємств : закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР (у редакції від 22.05.1997 № 283/97-ВР, ВВР, 1997, № 27, ст. 181 (зі змінами і доповненнями). URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80/page?text=%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%B3+%EF%EE%F1%EB%F3%E3%E8.
23. Податковий кодекс України : закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
24. Космідайло І. В. Державні послуги: місце в системі державного управління та їх класифікація. Ефективна економіка. 2012. № 7. URL: www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=1250.
25. Про адміністративні послуги : закон України від 06.09.2012 № 5203-VI (зі змінами і доповненнями). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/5203-17/print14839
60089630467.
26. Класифікація інституційних секторів економіки України : наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378. URL: ukrstat.org/uk/norm_doc/2014/378/378_2014.htm.