Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 88–99
https://doi.org/10.33763/finukr2018.01.088

ОБЛІК ТА АУДИТ

ОЛІЙНИК Яна Вікторівна1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/


Концептуальні засади запровадження недержавними пенсійними фондами звіту про управління


Стаття присвячена актуальним питанням запровадження складання недержавними пенсійними фондами (НПФ) нефінансової звітності. Згідно зі змінами, внесеними до національного законодавства в контексті імплементації директивних вимог ЄС, НПФ як суб’єкти суспільного інтересу повинні готувати новий нефінансовий звіт – про управління. З метою встановлення концептуальних засад складання звіту про управління в статті обґрунтовано необхідність в умовах стагнації на ринку недержавного пенсійного забезпечення розкриття НПФ інформації про їх реальний стан і потенційний вплив їхньої діяльності на економіку та суспільство. Це дасть можливість зацікавленим користувачам отримати достовірні відомості про фінансові й нефінансові показники діяльності НПФ, а також опис можливих ризиків і невизначеностей. Розроблення концептуальних засад складання звіту про управління сприятиме впровадженню новацій законодавства у сфері бухгалтерського обліку.

Ключові слова:пенсійна реформа, недержавні пенсійні фонди, адаптація законодавства України до законодавства ЄС, нефінансова звітність, звіт про управління

JEL: G20, H83, M41


Олійник Я. В. Концептуальні засади запровадження недержавними пенсійними фондами звіту про управління / Я. В. Олійник // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 88-99.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 88 - 99) ЗавантажитиЗавантажень : 876
1. Недержавні пенсійні фонди / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: www.uaib.com.ua/companyandfunds/npf.html.
2. Перелік фінансових установ, внесених до Державного реєстру фінансових установ / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html.
3. Про недержавне пенсійне забезпечення : закон України від 09.07.2003 № 1057-IV. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
5. Консультації щодо підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / Національний банк України. URL: www.bank.gov.ua/.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : закон України від 03.10.2017 № 2148-VIII. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2148-19.
7. Barr N., Diamond P. Reforming Pensions. CESIFO Working Paper. 2009. No. 2523, January. 24 р.
8. Barr N., Diamond P. Reforming Pensions: Lessons from Economic Theory and Some Policy Directions. Economia, Fall. 2010. 14 p.
doi.org/10.1353/eco.2010.0012
9. Davis E. Ph. Pension Funds, Financial Intermediation and the New Financial Landscape. UK : The Pensions Institute Cass Business School, 2000. 21 р.
10. Davis E. Ph. Population ageing and retirement income provision in the European Union. Special Paper Royal Institute of International Affairs. 1997. 51 p.
11. Кириленко О. П., Козак Г. І. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. Фінанси України. 2012. № 2. С. 38–49.
12. Коваль О. П. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія. Київ : НІСД, 2012. 240 с.
13. Коваль О. П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2011. 96 с.
14. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / пер. с англ. М. : Изд-во МГУ ; ИНФРА-М, 1997. 720 с.
15. Ткач О. Й. Назустріч майбутньому. Путівник по недержавних пенсійних фондах. Київ : Стародавній Світ, 2011. 202 с.
16. Hyde D. What is the best alternative to a pension? URL: www.thisismoney.co.uk/.
17. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. Т. 2 / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”,  2014. 784 с.
18. Гура Н. О. Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку і звітності. Фінанси України. 2013. № 11. С. 100–108.
19. Гура Н., Швець В. Бухгалтерський облік та фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 12. С. 30–38.
20. Гура Н., Цибульник М. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. : економіка. 2013. Вип. 6 (147). С. 33–38.
21. Камінський А. Б., Леонов Д. А. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації. Фінанси України. 2011. № 6. С. 62–72.
22. Мельник Т., Мельник М. Недержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування і контроль. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. : економіка. 2010. № 118. С. 37–41.
23. Рейтинг відкритості недержавних пенсійних фондів. URL: finpost.com.ua/news/1229.
24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : міжнар. документ від 27.06.2014. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
984_011.
25. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034.
26. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044.
27. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095.
28. Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення : затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 № 674. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0041-12.