Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 100–111

ОБЛІК ТА АУДИТ

СТЕФАНЮК Ігор Богданович1

1Рахункова палата Украіни


Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю


Розглянуто проблему оцінювання ефективності діяльності органів державного фінансового контролю (ДФК). Надано критичну оцінку чинній практиці визначення ефективності діяльності органів ДФК через окупність їх роботи, аргументовано доцільність оцінювання ефективності цієї діяльності за системою збалансованих показників, визначено формулу розрахунку інтегрованого показника її ефективності. На прикладі територіальних управлінь Рахункової палати окреслено підходи до визначення за результатами діяльності органів ДФК соціальних,
організаційних та економічних ефектів. Визначено характер впливу довіри гро­мадськості до результатів контролю на оцінку ефективності діяльності органу ДФК. З урахуванням соціальних, організаційних та економічних ефектів запропоновано нову модель оцінювання діяльності органу ДФК, яка передбачає надання формалізованої оцінки за результатами зіставлення підсумку зазначених ефектів, скоригованого на коефіцієнт довіри громадськості, з витратами на утримання цього органу.

Ключові слова:ефекти і ефективність контролю, витрати на утримання, довіра громадськості, інтегрований показник ефективності

JEL: Н83, М42, М48


Стефанюк І. Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 100-111.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 100 - 111) ЗавантажитиЗавантажень : 355
1. Слободяник Ю. Б. Ефективність системи контролю державних фінансів. Система обліку в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя. Матеріали науково-практичної конференції, 11 червня 2010 р. / Тернопільський національний економічний університет ; за заг. ред. М. С. Пушкара. Тернопіль, 2010. С. 193–197.
2. Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 224 с.
3. Басанцов І. В. Теоретичні і методичні основи оцінки ефективності державного фінансового контролю. Вісник СумДУ. 2004. № 6 (65). С. 149–155.
4. Виговська Н. Г. Розробка критеріїв та показників ефективності господарського контролю. Вісник ЖДТУ. 2007. № 2 (40). С. 15–24.
5. Репетько О. О. Аналіз ефективності чинної системи державного фінансового контролю в бюджетній сфері України. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 4. С. 265–273. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_4_39.
6. Дрозд І. К. Контроль економічних систем : монографія. Київ : Імекс-ЛТД, 2004. 312 с.
7. Шевченко Н. В. Критерії та показники оцінки ефективності державного фінан­сового контролю. Облік і фінанси АПК. 2011. № 2. С. 85.
8. Шевчук О. А. Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні : монографія. Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. 378 с.
9. Звіт про результати діяльності органів Державної контрольно-ревізійної служби за 2010 рік від 09.03.2011. URL: www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/71532.
10. Публічний звіт про діяльність Державної аудиторської служби України за 2016 рік. URL: dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=131386.
11. Настанови щодо визначення за результатами контрольно-аналітичних заходів фінансового ефекту від реалізації пропозицій Рахункової палати, спрямованих на запобігання та усунення наслідків неефективного використання бюджетних коштів, використання їх з порушеннями законодавства та інших фінансових порушень (підготовлені відповідно до п. 2.7 Методичних рекомендацій для здійснення рейтингової оцінки діяльності територіальних управлінь Рахункової палати, затв. наказом Рахункової палати від 10.09.2012 № 63).