Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 2/2018

№ 2/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (2): 26–47
https://doi.org/10.33763/finukr2018.02.026

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна2, ОЛІЙНИК Яна Вікторівна3

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
3ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/


Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави


Необхідність імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС обумовила внесення змін у 2017 р. до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996 щодо складання звіту про платежі на користь держави. Вирішення організаційних питань такого звітування покладено на Міністерство фінансів України, на доручення якого фахівцями ДННУ “Академія фінансового управління” проведено відповідні наукові дослідження. У статті висвітлено концептуальні положення, методичні підходи та організаційне забезпечення звітності про платежі на користь держави підприємств надрокористування й лісозаготівлі. Проекти форми звітності та методичних рекомендацій щодо її складання враховують особливості діяльності видобувних підприємств, положення національного законодавства й директивні вимоги ЄС. Звітність про платежі державі є нефінансовою, водночас вона складається за даними бухгалтерського обліку, містить вартісні та натуральні показники. Проект звіту передбачає розкриття інформації по підприємству загалом і по окремих проектах. Запровадження запропонованих проектів не пов’язане з додатковими витратами та повинне забезпечити підвищення прозорості, підконтрольності й законності діяльності підприємств визначених галузей, сприяти залученню інвестицій.

Ключові слова:адаптація законодавства України до законодавства ЄС, прозорість і підзвітність, нефінансова звітність, звіт про платежі на користь держави, підприємства надрокористування та лісозаготівлі

JEL: M42, M48, Q23


Єфименко Т. І. Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник // Фінанси України. - 2018. - № 2. - C. 26-47.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 26 - 47) ЗавантажитиЗавантажень : 985
1. Dauvin M., Guerreiro D. The Paradox of Plenty: A Meta-Analysis. World Development. 2017. Vol. 94. P. 212–231. doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.009

2. Auty R. M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London : Routledge, 1993.

3. Стиглиц Дж. Ресурсное проклятие. Изобилие нефти и газа вредит экономике. ЛIГА.net. URL: biz.liga.net/ekonomika/tek/stati/2278271-resursnoe-proklyatie-pochemu-neft-i-gaz-vredny-dlya-ekonomiki.htm.

4. Ініціатива прозорості видобувних галузей України : офіційний веб-портал. URL: eiti.org.ua/pro-eiti/.

5. Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях : постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1098. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1098-2009-%D0%BF.

6. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370.

7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= celex%3A32013L0034.

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях : закон України від 16.06.2015 № 521-VIII. URL: http:// zakon.kadrovik01.com.ua/regulations/8186/10462/460636/.

10. Про затвердження плану заходів із впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 910-р. URL: www.kmu.gov.ua/ua/npas/248473702?=print.

11. Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях : постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1039. URL: zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1039-2015-%D0%BF.

12. Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835. URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF.

13. Прозорий видобуток – незворотні зміни енергетичного сектору України. URL: mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245172563.

14. Statutory Instruments: The Reports on Payments to Governments Regulations 2014 No. 3209. URL: www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3209/pdfs/uksi_20143209_en.pdf.

15. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044.

16. Опис відомостей із бази “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що містить перелік юридичних та фізичних осіб – підприємців”, без урахування окупованих територій: АР Крим та м. Севастополь. URL: data.gov.ua/file/74692/download?token=rHvjKJHr.

17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: zakon3.rada.gov. ua/laws/show/435-15.

18. Про угоди про розподіл продукції : закон України від 14.09.1999 № 1039-XIV (зі змінами станом на 01.01.2015). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14.

19. Про оренду землі : закон України від 06.10.1998 № 161-XIV (зі змінами станом на 04.06.2017). URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

20. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами : постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF.

21. Про концесії : закон України від 16.07.1999 № 997-XIV (зі змінами станом на 24.05.2016). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14.

22. Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів : постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 639 (зі змінами станом на 15.03.2016). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/639-2000-%D0%BF.

23. Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 (зі змінами станом на 19.01.2016). URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF.

24. Щодо визначення середньорічного курсу : лист Національного банку України від 22.03.2004 № 13-410/1390. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1390500-04.