Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 5/2018

№ 5/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (5): 110–124
https://doi.org/10.33763/finukr2018.05.110

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ

ЛЕОНЕНКО Петро Михайлович1, КУЗЬКІН Євген Юрійович2, ЮХИМЕНКО Яна Валеріївна3

1Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”
2Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238
3ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5229-1290


Інституціональне середовище бюджетної системи


У статті проаналізовано вплив інституціонального середовища на формування й функціонування бюджетної системи в контексті теорії угод, а також
теорії інклюзивних та екстрактивних економічних і політичних інститутів. Визначено взаємозв’язок ефективності бюджетної системи та якості інституціонального середовища. Розкрито сутність і складові інституціонального середовища, їх взаємодію, зміни середовища в умовах реформування бюджетної системи. Доведено залежність бюджетної системи й бюджетної політики від ефективності їхніх інститутів та відповідного середовища. Висвітлено питання існування дуалізму щодо швидкості утворення та змін формальних і неформальних, інклюзивних і екстрак­тивних інститутів. Розкрито особливості бюджетної децентралізації в процесі збільшення значення й ролі інститутів місцевого самоврядування, створення нового, якісного інституціонального середовища. Розглянуто основні чинники утворення ефективного інституціонального середовища організації бюджетної системи в Україні. Запропоновано концепцію переходу від управління витратами до управління результатами, яка сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів. Обґрунтовано потребу у формуванні якісного інституціонального середовища залучення приватного капіталу для реалізації важливих урядових програм на основі розвитку партнерства держави та бізнесу.

Ключові слова:інституціональне середовище, бюджетна система, формальні й неформальні інститути, інклюзивні та екстрактивні інститути, бюджетна децентралізація, державно-приватне партнерство

JEL: H61, L32, O31


Леоненко П. М. Інституціональне середовище бюджетної системи / П. М. Леоненко, Є. Ю. Кузькін, Я. В. Юхименко // Фінанси України. - 2018. - № 5. - C. 110-124.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 110 - 124) ЗавантажитиЗавантажень : 964
1. Hodgson J. M. Introduction. A Modern Reader in Institutional and Evolutionary Economics. Key Concepts / ed. by J. M. Hodgson. Cheltenham : Edward Elgar, 2002. 240 p.
doi.org/10.4337/9781843765554.00007
2. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності. 2-ге вид., виправ. / пер. з англ. і наук. ред. О. Дем’янчук. Київ : Наш формат, 2017. 440 с.
3. Вільямсон О. Е. Економічні інститути капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів. Київ : АртЕк, 2001. 472 с.
4. Природа фірми: походження, еволюція і розвиток / за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера ; пер. з англ. А. В. Куликова. Київ : А.С.К., 2002. 336 с.
5. Weingast B. R. Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development. World Development. 2014. No. 53. P. 14–25.
doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.003
6. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які впливають на хід історії / Д. Норт та ін. ; пер. з англ. Т. Цимбал. Київ : Наш формат, 2017. 352 с.
7. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага й теорія груп / пер. з англ., післямова С. Слухая. Київ : Лібра, 2004. 272 с.
8. Олсон М. Влада й процвітання: подолання комуністичних і капіталістичних диктатур / пер. з англ. А. Іщенка. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. 174 с.
9. Остром Е. Керування спільним. Еволюція інституціональних дій / пер. з англ. Т. Монтян. Київ : Наш час, 2012. 398 c.
10. Пікетті Т. Капітал у ХХІ столітті / пер. з англ. Н. Палій. Київ : Наш формат, 2017. 646 с.
11. Райнерт Е. С. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Темпора, 2015. 444 с.
12. Фергюсон Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу / пер. з англ. К. Диса. Київ : Наш формат, 2017. 384 с.
13. Варналій З. С., Бугай Т. В., Онищенко С. В. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення : монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2014. 271 с.
14. Voynarenko M. P. Clusters in the Institutional Economics : monograph. Włocławek : ESFII, Poland, 2014. 335 p.
15. Гасанов С. С. Структурні реформи в умовах інституціональної невизначеності та фінансової нестабільності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 1. С. 41–52.
doi.org/10.33763/npndfi2017.01.041
16. Гасанов С. С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 2. С. 5–24.
17. Гасанов С. С. Різноспрямовані впливи сектору державних корпорацій на стан державних фінансів в Україні. Наукові праці НДФІ. 2017. № 3. С. 5–20.
18. Гриценко А. А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку. Еконо­міка і прогнозування. 2016. № 2. С. 9–23.
19. Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія / за ред. А. А. Гриценка ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозування”. Київ, 2016. 273 с.
20. Данилишин Б. М. Монетаризм і роль центральних банків: від загальносвітових теорій до управлінської практики. URL: gazeta.dt.ua/macrolevel/monetarizm-i-rol-centralnih-bankiv-vid-zagalnosvitovih-teoriy-doukrayinskoyi-praktiki-_.html.
21. Єфименко Т. І., Конопльов С. Л. Інституціональні аспекти реформування державних фінансів. Фінанси України. 2016. № 6. С. 7–30.
22. Єфименко Т. І. Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політики України. Економіка України. 2017. № 12. С. 12–33.
23. Коваленко Ю. М. Інституціоналізм фінансового сектору економіки : монографія / Нац. ун-т ДПС України. Ірпінь, 2013. 608 с.
24. Кудряшов В. П. Фінансування державного бюджету в період подолання наслідків рецесії. Фінанси України. 2017. № 10. С. 7–26.
25. Лисяк Л. В., Роменська К. М. Ефективність використання коштів місцевих бюд­же­тів України : монографія. Дніпропетровськ : УМСФ, 2015. 232 с.
26. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / К. М. Роменська та ін. ; за наук. ред. Л. В. Лисяк. Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. 396 с.
27. Індекс корупції СРІ-2017. URL: ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/.
28. Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : монографія / НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозування”. Київ, 2017. 308 с.
29. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
30. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17.