Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 6/2018

№ 6/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (6): 19–44
https://doi.org/10.33763/finukr2018.06.019

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, ОЛІЙНИК Яна Вікторівна2, БОНДАР Тетяна Анатоліївна3

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/
3Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8038-7070


Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні


Стаття присвячена організаційним засадам складання звіту про управління, запровадження котрого обумовлене залученням України до глобальних тенденцій поширення доктрини сталого розвитку та необхідністю імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС. У 2017 р. внесено зміни до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та встановлено вимогу складання звіту про управління з уточненням, що він готується середніми й великими підприємствами незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ). Вирішення організаційних питань такого звітування покладено на Міністерство фінансів України, на доручення якого фахівцями ДННУ “Академія фінансового управління” розроблено методичне забезпечення складання звіту про управління – Методичні рекомендації щодо порядку складання звіту про управління, котрі доповнюють, але не замінюють міжнародні рекомендації стосовно сталого розвитку. Головною метою розробленого документа є сприяння уніфікації звіту про управління й звітності з питань стійкості відповідно до системи моніторингу Цілей сталого розвитку та її показників. Пропоновані основні показники охоплюють економічні, екологічні, соціальні й управлінські аспекти діяльності підприємств. Їх розкриття у звіті про управління забезпечить прозорість інформації про вплив підприємств, що звітують, на економіку, екологію та суспільство, а також виявлення можливих ризиків і загроз, що має велике значення для побудови стійкої держави.

Ключові слова:адаптація законодавства України до законодавства ЄС, сталий розвиток, прозорість і підзвітність, нефінансова звітність, звіт про управління

JEL: M42, M48


Ловінська Л. Г. Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2018. - № 6. - C. 19-44.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 19 - 44) ЗавантажитиЗавантажень : 932
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
2. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the Annual Financial Statements, Consolidated Financial Statements and Related Reports of Certain Types of Undertakings. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034.
3. Єфименко Т. І., Ловінська Л. Г., Жук В. М. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : монографія / ДННУ “Акад. фін. упр.”. Київ, 2016. 488 с.
4. Безверхий К. В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. № 1-2. С. 23–33.
5. Євдокимов В. В., Лаговская Е. А., Грицишен Д. А. Международные модели регулирования отчетности об устойчивом развитии предприятия. Международный бухгалтерский учет. 2012. № 15 (213). С. 50–57. URL: cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-modeli-regulirovaniya-otchetnosti-ob-ustoychivom-razvitii-predpriyatiya-prodolzhenie-sleduet.
6. Лаговская Е. А. Адаптивная модель интегрированной бухгалтерской отчетности как эффективное средство коммуникации со стейкхолдерами. Международный бухгалтерский учет. 2013. № 8 (254). С. 55–65. URL: cyberleninka.ru/article/n/adaptivnaya-model-integrirovannoy-buhgalterskoy-otchetnosti-kak-effektivnoe-sredstvo-kommunikatsii-so-steykholderami.
7. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 496 с.
8. Пилипенко Л. М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія. Львів : Львівська політехніка, 2016. 336 с.
9. Макаренко І. О. Конвергентна стейкхолдерська модель обліку, звітності та аудиту в умовах сталого розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Макаренко Інна Олександрівна ; Сумський держ. ун-т МОН України. Суми, 2018.
10. Мацьків Р. Т. Нефінансова звітність – складова управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу. Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926.
11. Сапрыкина М. КСО – практика: 12 шагов при подготовке нефинасового отчета. URL: delo.ua/business/kso-praktika-12-shagov-pri-podgotovke-nefinasovogo-otcheta-185313/?supdated_new=1407152162.
12. KPMG Ukraine. URL: home.kpmg.com/ua/ru/home.html.
13. Ernst&Young (EY) Ukraine. URL: www.ey.com/ua/.
14. Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA) URL: www.ukraine.accaglobal.com.
15. OECD Guidelines for Multinational Enterprises. URL: www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf.
16. Резолюція A/RES/70/1, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 25 вересня 2015 р., про підсумковий документ “Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030”. URL: sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015.pdf.
17. Історичний новий Порядок денний у галузі сталого розвитку, одностайно прийнятий 193 державами – членами ООН. URL: www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3579-2015-09-28-12-06-08-istorichniy-noviy-poryadok-den.
18. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=en.
19. Communication from the European Commission. Guidelines on Non-Financial Reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017/C 215/01). URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN.
20. Guidelines on Non-Financial Reporting (methodology for reporting non-financial information). URL: ec.europa.eu/info/publications/170626-non-financial-reporting-guidelines_en.
21. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
22. Guidance for the Preparation of Integrated Reports. URL: integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/11/1315_MaterialityinIR_Doc_4a_Interactive.pdf.
23. GRI Standards download Center. URL: www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/?g=c38a63d2-625c-4655-a6ab-d84d660fb109.
24. Core Indicators for Company Reporting on the Contribution towards the Attainment of the Sustainable Development Goals. URL: isar.unctad.org/wp-content/uploads/
2017/12/ISAR-34-non-paper-31102017.pdf.
25. International Organization for Standardization. URL: www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html.