Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 12/2013

№ 12/2013

Fìnansi Ukr. 2013 (12): 7–20

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1, ЛЕОНЕНКО Петро Михайлович2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959
2Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”


Наукова творчість Й.А.Шумпетера як інноваційна діяльність і сучасність


Розробку класичних ситуацій, історії економічного аналізу, теорій економічного розвитку, статики й динаміки, підприємництва та інші наукові новації Й.А.Шумпетера розглянуто як інноваційну діяльність видатного вченого в різних сферах економічної науки. Розкрито актуальність і затребуваність ряду наукових розробок Шумпетера в сучасних умовах.

Ключові слова:Й. Шумпетер, класична ситуація, економічний розвиток, статика, динаміка, інновації, інноваційна діяльність, підприємництво.

JEL: H53, H55, H75, J38


Єфименко Т. І. Наукова творчість Й.А.Шумпетера як інноваційна діяльність і сучасність / Т. І. Єфименко, П. М. Леоненко // Фінанси України. - 2013. - № 12. - C. 7-20.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 568
1. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. и нем. — М. : ЭКСМО, 2007. — 863 с.
2. Шумпетер Й. А. Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича : бібліогр. покаж. / уклад.: Н. М. Загородна, М. П. Дячук; наук. ред. і авт. вступ. ст.: П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. — Чернівці : Рута, 2011. — 136 с.
3. Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2003 р., Чернівці. — Чернівці : Рута, 2003. — 368 с.
4. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й. А. Шумпетера : матеріали XX міжнар. наук.-практ. конф., 14—15 жовт. 2011 р., Чернівці / редкол.: П. О. Нікіфоров та ін. — Чернівці : Рута, 2011. — 356 с.
5. Baumol W. J. The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism / W. J. Baumol. — Princeton, N. J. : Princeton University Press, 2002. — 318 р.
6. Heertje A. Schumpeter on the Economics of Innovation and the Development of Capitalism / A. Heertje. — Cheltenham : Edword Elgar, 2006. — 142 р.
7. McCraw Th. K. Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction / Th. K. McCraw. — Cambridge Mass. : Harvard University Press, 2007.
8. Фримен К. Як час спливає: від епохи промислових революцій до інформаційних революцій / К. Фримен, Ф. Лука ; пер. з англ. Р. Ткачука. — К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. — 510 с.
9. Белянова А. М. Наследие Й. Шумпетера и проблемы экономического развития России / А. М. Белянова, Т. В. Гудкова // Вестник Московского университета. Серия 6 : Экономика. — 2013. — № 2. — С. 85—112.
10. Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. Т. 1 / А. А. Чухно ; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко. — К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. — 557 с.
11. Корнаи Я. Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического прогресса / Я. Корнаи // Вопросы экономики. — 2012. — № 4. — С. 4—31.
12. Маевский В. Корнаи, Шумпетер и экономическая теория / В. Маевский // Вопросы экономики. — 2012. — № 8. — С. 145—152.
13. Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process / J. Schumpeter. — N. Y. : McGraw-Hill, 1939. — 461 p.
14. Винарчик П. Спасение идей: Й. Шумпетер и ключевые проблемы противоборствующих экономических теорий / П. Винарчик // Вопросы экономики. — 2003. — № 11. — С. 15—26.
15. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. А. Шумпетер ; пер. з англ. — К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2011. — 242 с.
16. Либман А. М. Экономическая теория и социальные науки об экономике: некоторые направления развития / А. М. Либман ; РАН, Ин-т экономики. — М., 2007. — 305 с.
17. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Сов. энцикл., 1985. — 1600 с.
18. Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер. — СПб. : Экон. шк., 2003.
19. Мэнкью Н. Г. Макроэкономист как ученый и инженер / Н. Г. Мэнкью // Вопросы экономики. — 2009. — № 5. — С. 86—103.
20. Философия экономики: антология / под ред. Д. Хаусмана ; пер. с англ. — М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. — 526 с.
21. Шумпетер Й. Наука и идеология / Й. Шумпетер // Философия экономики. Антология / под ред. Д. Хаусмана ; пер. с англ. — М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. — 520 с.