Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 11/2017

№ 11/2017

Fìnansi Ukr. 2017 (11): 7–20
https://doi.org/10.33763/finukr2017.11.007

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, ДАНИЛЕНКО Світлана Василівна2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2Міністерство освіти і науки України


Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату


Досліджено підходи до конкретизації визначення послуг в законодавстві, котре регулює різні сфери державного сектору економіки з урахуванням галузевої специфіки; встановлено ознаки галузевої дефініції послуги, що впливатимуть на формування механізмів фінансування й розрахунок її вартості (на прикладі освітніх послуг). Запропоноване авторське визначення освітньої послуги для здобувача певного рівня вищої освіти відповідно до стандартів освіти та освітньої діяльності, котре розкриває сутність послуги для її одержувача, а для освітнього закладу тлумачить її як задоволення запиту одержувача, процес надання послуги. Дослідження проведене на прикладі освітніх послуг, що надаються вищими навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації, та на основі розрахунків середньої вартості підготовки бакалавра, магістра, аспіранта й докторанта ВНЗ України за 2015–2016 рр., виконаних ДННУ “Академія фінансового управління” на доручення Міністерства освіти і науки України.

Ключові слова:законодавство, державна послуга, освітня послуга, фінансування, вартість

JEL: H89, I0, K10


Ловінська Л. Г. Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату / Л. Г. Ловінська, С. В. Даниленко // Фінанси України. - 2017. - № 11. - C. 7-20.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 863
1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248969842&cat_id=247828516.
2. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249797370.
3. План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : затв. розпорядженням Кабінету Міні­стрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?
docid=249935442.
4. Cередньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442.
5. Стратегія реформування системи публічних закупівель (“дорожня карта”) : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80.
6. Деминг Э. Выход из кризиса. DEMING.PRO. URL: www.deming.pro/reality_operational_definition.html.
7. Євтушенко О. Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг. Наукові праці. Сер. : політологія. 2010. Т. 122. Вип. 109. С. 32–37.
8. Ковальова Ю. О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові “сервісної” держави. Адміністративне право і процес. 2015. № 1. С. 245–251. URL: applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015.
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. URL: www.bookz.com.ua/22/index.htm.
10. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс. 2-е изд. / пер. с англ. под ред. С. Г. Бо­жук. СПб. : Питер, 2006. 464 с. : ил. (Сер. : Деловой бестселлер.)
11. Рєзнікова В. В. Послуга та суміжні правові категорії. Господарське право і процес. URL: vuzlib.com/view/2505/27.
12. Про адміністративні послуги : закон України від 06.09.2012 № 5203-VI (зі змінами і доповненнями). URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/5203-17.
13. Про соціальні послуги : закон України від 19.06.2003 № 966-IV. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15.
14. Про освіту : закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print1490426024473406 25/101.
15. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
16. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.
17. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-%D0%BF/print1443615883223739.
18. НП(С)БОДС 135 “Витрати” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12/print14839609466
88619.
19. Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг. Фінанси України. 2017. № 2. С. 12–26.