Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

Вимоги до подання статей

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТЕЙ
ДО ЖУРНАЛУ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім вимогам, наведеним нижче. В разі їх недотримання редакція має право повертати авторам матеріали на доопрацювання.

 • Автор гарантує, що стаття, яка подається, не була опублікована раніше і не перебуває на розгляді в іншому журналі
 • Автор несе відповідальність за оригінальність, новизну і достовірність результатів наукового дослідження, фактичної та цифрової інформації, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей
 • Автор гарантує відсутність плагіату у будь-яких формах, включаючи надмірні запозичення, неоформлені цитати, перефразування тощо
 • Автор гарантує наявність дозволів, необхідних для використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом, та, у разі використання фрагментів чужих робіт чи запозичення тверджень інших авторів, – наявність відповідних бібліографічних посилань на першоджерела
 • Автор несе відповідальність за безпомилковість складу співавторів роботи, послідовність наведення їх у списку та достовірність відомостей про всіх співавторів (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи (або навчання), посада, населений пункт, країна, e-mail, ORCID ID), а також гарантує відсутність конфлікту інтересів, що можуть вплинути на результати дослідження або їх тлумачення
 • Автор ознайомлений і погоджується з умовами Ліцензійного договору на використання твору
 • Автор надає дозвіл на доступ до його персональних даних (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, електронна адреса) та використання їх для підтримки процесу опублікування на сайті матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайту видання
 • Всі матеріали за змістом і форматом мають відповідати вимогам редакції журналу

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній відповідності тематичному спрямуванню журналу, дотриманню встановлених вимог щодо структури і змісту.

До друку в журналі приймаються статті українською та англійською мовами. Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають обов’язковому рецензуванню.

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу редакції: fin-ukr@ukr.net.

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування.

Публікація статей безоплатна. Гонорари не сплачуються.

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО РЕДАКЦІЇ

Матеріали подаються в електронному вигляді на електронну адресу редакції (fin-ukr@ukr.net) та включають у себе (окремими файлами у форматі doc, docx) такі основні компоненти:

1. Повна версія рукопису статті з метаданими (автори, ORCID, установа, назва статті, анотація і ключові слова; текст статті; список літератури мовою оригіналу та References).

Назва файлу «Стаття_повна версія_прізвище першого автора».

2. Рукопис статті для рецензування (без метаданих, що подаються в окремому файлі, для забезпечення можливості сліпого рецензування).

Назва файлу «Стаття_для рецензування_прізвище першого автора».

3. Переклад статті українською мовою (технічний переклад), якщо стаття подається англійською мовою.

Назва файлу «Стаття_переклад українською мовою_прізвище першого автора».

4. Метадані статті, що включають (наведені послідовно українською та англійською мовами) інформацію про автора(ів) статті, її реферативну частину і містять:

 • Назву статті (українською та англійською  мовами).
 • Анотацію (українською та англійською (Abstract) мовами), обсягом від 1800 до 2000 символів, що фактично є стислим викладом статті, її реферуванням.
 • Відомості про всіх співавторів статті (українською  мовою – повні прізвище, ім’я, по батькові так, як вони зазначені в паспорті, англійською – ім’я та прізвище так, як автор зареєстрований (цитований) у міжнародних наукометричних базах або як вказано у закордонному паспорті); вчене звання і вчений ступінь; почесне звання; місце роботи (або навчання); посада; населений пункт; країна; e-mail; контактний телефон; ORCID ID);
 • Ключові слова (українською та англійською,  5–8 слів);
 • Індекс УДК та код JEL Classіfіcatіon

Назва файлу «Стаття_метадані_прізвище першого автора».

5. Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форма Ліцензійного договору розміщена на сайті журналу (сторінка «Авторам»). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Назва файлу «Стаття_ліцензійний договір_прізвище першого автора».

6. Дозвіл на доступ до персональних даних авторів та використання їх для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, а також для експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайту видання.

Дозвіл має бути підписаним всіма співавторами (форма Дозволу на доступ персональних даних розміщена на сайті журналу (сторінка «Авторам»).

Назва файлу «Стаття_Дозвіл на доступ до персональних даних_прізвище першого автора».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню видання, бути актуальною, містити результати оригінального теоретичного або експериментального дослідження та обґрунтування наукових висновків.

2. Текст статті повинен бути ретельно вичитаний і включати такі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності та зазначенням відповідного заголовку, виділеного напівжирним шрифтом), а саме:

 • Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді).
 • Аналіз досліджень і постановка проблеми (зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями, з обов’язковим ипосиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виокремити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність).
 • Мета (формулювання мети дослідження теми, що розглядається).
 • Методи дослідження (опис методології і методів дослідження, які використовувалися для отримання наукових результатів, викладених у статті).
 • Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).
 • Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, досягнутий внаслідок впровадження наукових результатів; перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі).
 • Список використаних джерел мовою оригіналу, складений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.
 • References (переклад літератури англійською мовою за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.)
 • Інформація щодо фінансування дослідження і подяка (за необхідністю наводиться інформація про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження; також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень; посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

3. На початку статті українською, англійською та російською мовами наводиться у вказаній послідовності така інформація:

 • ініціали та прізвище(а) автора(ів) та ORCID кожного з них;
 • офіційна назва установи;
 • індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової класифікації;
 • назва статті, яка має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіатур та словосполучень на кшталт «Деякі питання…», «До проблеми…», «Дослідження питання…» тощо;
 • анотація до статті обсягом 1800–2000 знаків. Анотація повинна бути структурованою, лаконічною, інформативною, відображати послідовну логіку викладення результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі результати. У ній необхідно обов’язково виділити та вказати такі структурні частини: українською – вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, висновки; англійською – Introduction, Problem Statement, Purpose, Materials and Methods, Results, Conclusions;
  Наприкінці анотації слід зазначити кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел у такому вигляді: для української мови (Форм. 2, рис. 3, табл. 1, бібл. 12);
 • ключові слова — від 5 до 8 слів;
 • Код JEL Classіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації, розробленої виданням Journal of Economic Literature.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ

Анотація. Вступ. Соціально-економічні реалії, пов’язані з фіскальними втратами ПДВ, поширенням світової фінансової кризи 2008 р. й економічної кризи, зумовленої карантинними обмеженнями внаслідок поширення COVID-19 та наслідками економічних санкцій у відповідь на збройну агресію російської федерації проти України, сповільнили процес гармонізації податку на додану вартість (далі – ПДВ) у країнах – членах ЄС.

Проблематика. Встановлення передумов та оцінювання перспектив здійснення нових ініціатив у сфері гармонізації ПДВ у державах – членах ЄС.

Мета – висвітлення ретроспективи, сучасних тенденцій та оцінювання перспектив подальшої гармонізації ПДВ у країнах – членах ЄС.

Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу, синтезу, групування, опису, порівняння, теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний.

Результати. Акцентовано увагу на законодавчих особливостях регулювання гармонізації ПДВ за допомогою директив Ради ЄС. Систематизовано напрями узгодження політики адміністрування ПДВ на рівні Співтовариства. Проаналізовано ретроспективу формування підходів до встановлення принципу справляння ПДВ, за яким має відбуватися торгівля між країнами-членами, показники розривів надходжень ПДВ на національному рівні. Розкрито сутність фіналізованої системи адміністрування ПДВ на рівні ЄС, базованої на принципі країни призначення, та оцінено перспективи її впровадження. Розглянуто особливості нових правил справляння ПДВ з операцій транскордонної електронної комерції між бізнесом і споживачем (B2C). Висвітлено сучасні тенденції у встановленні ставок ПДВ у країнах – членах ЄС та окреслено перспективи їх подальшої гармонізації.

Висновки. Остаточне рішення у питанні запровадження фіналізованої системи ПДВ при торгівлі між підприємствами всередині ЄС залежить від ефективності практики функціонування ПДВ щодо транскордонної електронної комерції між бізнесом і споживачем (B2C), введеної з 1 липня 2021 р., а також визначається впливом на ринок ЄС економічних санкцій щодо російської федерації. Зміни, пов’язані з оподаткуванням електронної комерції в ЄС, можуть спричинити відмову клієнтів онлайн-маркетплейсів від товарів українських продавців, і переорієнтацію на європейські товари.

 

4. Загальний обсяг статті повинен становити не більше 20 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом «Times New Roman», 14 кеглем, через 1,5 інтервалу, усі поля — по 2 см. У файлі не використовувати стилі тексту, слова друкувати без переносів. До обсягу статті не входять список використаних джерел і References.

5. Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим графічним матеріалом, таблицями та формулами, не допускати повторів у тексті тієї інформації, яка міститься в таблицях чи ілюстраціях (водночас слід наводити аналітичний коментар до неї). Нетекстові матеріали слід застосовувати лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.

6. Всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати, наведені в тексті статті, мають бути підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери джерел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор (наприклад: [1, с. 25]; [2, с. 46–48]). При згадуванні у статті будь-яких прізвищ авторів, необхідно наводити посилання на їхні праці. Посилання на застарілі за змістом публікації, навчальну та науково-популярну літературу і власні публікації є небажаними (останні допускаються лише в разі нагальної потреби). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися переважно на зарубіжні наукові джерела та вітчизняні видання, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, WEB OF SCIENS та ін.), а також видання, внесені до групи А переліку фахових видань України.

7. Список використаних джерел наводиться наприкінці статті й включає тільки публікації, згадані в тексті, у порядку появи посилань на них у тексті статті. Усі джерела слід давати мовою оригіналу, без перекладу. Бібліографічний опис має бути оформлений згідно з вимогами Національного стандарту України (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

8. References – список використаних джерел, перекладених англійською мовою та оформлених згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, наводиться після україномовного списку джерел.

9. Усі таблиці й ілюстрації повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер згідно з їх розташуванням в тексті, короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх показників, вказані через кому, а також посилання на джерело інформації, з якого вони запозичені чи на основі якого вони побудовані (або вказано, що вони самостійно складені автором). Для подання джерела потрібно використовувати шрифт Times New Roman, 12 кегль (розмір шрифту). Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом Times New Roman, 12 кеглем. Таблиці не повинні виходити за межі полів сторінки.

10. Ілюстрації потрібно додатково подавати окремими файлами того формату, в якому вони були побудовані (наприклад, якщо ілюстрації виконані у програмі Corel Draw, то потрібно надати файли у форматі *.cdr; якщо ілюстрації відскановані – то у форматі *.tif і т. ін.).

11. Нетекстові об’єкти слід створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою лише редактора MathType, діаграми, графіки – Microsoft Excel. Графіки та діаграми мають бути побудовані в редакторі Microsoft Excel, а відповідні файли в цьому форматі додаватися до основного файлу статті. При цьому слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим, тому всі графічні матеріали слід якісно й чітко відображати у відтінках сірого. При створенні діаграм, графіків та наборі формул потрібно використовувати шрифт Times New Roman, 14 кегль.

12. Наукова редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статті. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. Статті, оформлені з відхиленнями від вказаних вимог, редакцією не розглядатимуться. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті.

Публікації видання захищені вітчизняним та міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені в будь-якій формі без дозволу видавця.