Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 7/2016

№ 7/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (7): 26–43

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

ЛОНДАР Сергій Леонідович1, ЛОНДАР Олексій Сергійович2

1ДНУ “Інститут освітньої аналітики”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
2Державна податкова служба України


МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


У статті розглядаються можливості вдосконалення боргової політики України на сучасному етапі. Ряд ознак вказує на критичне боргове навантаження, зумовлене передусім використанням запозичень для фінансування від’ємних балансів державних підприємств, котрі виникли внаслідок проведення останніми квазіфіскальних операцій. Здійснена у 2015 р. реструктуризація частини зовнішнього державного боргу дає лише тимчасове послаблення, в довгостроковій перспективі боргове навантаження посилюватиметься, якщо кардинально не змінити підходи до формування вітчизняної боргової політики. З метою визначення найпридатнішого для умов України типу боргової політики застосовано аналіз її типів у рамках класифікації, запропонованої Міжнародним валютним фондом. МВФ виокремлює три її типи: бюджетного стимулювання, бюджетної консолідації та фінансового придушення — залежно від рівня боргового навантаження та можливостей наповнення дохідної частини бюджету. Проведено аналіз боргоутворювальних факторів, макроекономічних і бюджетних показників України, оцінено критичне щодо можливостей національної економіки боргове навантаження за допомогою моделі боргової кривої Лаффера. Показано, що для підвищення ефективності державної боргової політики її варто здійснювати в рамках політики фінансового придушення. Зазначено, що в цій моделі боргової політики слабкою ланкою є забезпечення доступних банківських кредитів для вітчизняних підприємств. Підкреслено, що важливою властивістю такої політики має бути також її ризикоорієнтованість. Із використанням методики боргової стійкості, розробленої МВФ, побудовано “теплову матрицю” боргових ризиків України для 2015 р.

Ключові слова:боргова політика, боргова крива Лаффера, державний борг України.

JEL: H61, H63, H68, H81.


Лондар С. Л. МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ / С. Л. Лондар, О. С. Лондар // Фінанси України. - 2016. - № 7. - C. 26-43.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 26 - 43) ЗавантажитиЗавантажень : 777
1. Про забезпечення фінансової стабілізації в Україні в рамках виконання програми Міжнародного валютного фонду “Механізм розширеного фінансування” : постанова Верховної Ради України від 17.09.2015 № 703-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/703-19.
2. Лондар С. Л. Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. — 2013. — № 1. — С. 22—31.
3. Лондар С. Л. Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов // Фінанси України. — 2015. — № 4. — С. 48—66.
4. Рубини Н. Как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к будущим потрясениям / Н. Рубини, М. Стивен ; пер. с англ. В. В. Ильина. — М. : Эксмо, 2011. — 384 с. — (Экономика: мировые тенденции).
5. Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Дж. Стиглиц ; пер. с англ. В. Лопатка. — М. : Эксмо, 2011. — 512 с. — (Экономика: мировые тенденции).
6. Федосов В. М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В. М. Федосов, О. А. Колот // Фінанси України. — 2008. — № 3. — С. 3—33.
7. Coping with high debt and slugging growth // World Economic Outlook. — 2012. — Oct. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ ft/weo/
2012/02/pdf/text.pdf.
8. Фингер Х. Снижение государственного долга / Х. Фингер, А. Садиков // Финансы и развитие. — 2010. — Вып. 47. — № 2. — С. 36—38.
9. Suma F. D. The external debt crisis and its impact on economic growth and investment in Sub-Saharan Africa. A regional econometric approach of ECOWAS countries: doctoral thesis in economics / F. D. Suma. — Vienna, 2007. — 204 p.
10. Banks disburse HUF 408 bln in loans through Funding for Growth Scheme [Електронний ресурс]. — Режим доступу: bbj.hu/business/banks-disburse-huf-408-bln-in-loans-through-funding-for-growth-scheme_89101.
11. Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом : постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/en/815-2012-п.
12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: search.ligazakon.ua/
l_doc2.nsf/link1/ME131588.html.
13. Staff guidance note for public debt sustainability analysis in market-access countries / International Monetary Fund. — 2013. — May 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/np/pp/eng/ 2013/050913.pdf.
14. Guiding Principles for Managing Sovereign Risk and High Levels of Public Debt / International Monetary Fund [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/np/mcm/stockholm/principles.htm.
15. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України : монографія / А. М. Соколовська, Р. Л. Балакін, В. Й. Башко та ін. ; за ред. Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. упр.”. — К., 2015. — 446 с.
16. Ukraine. IMF Country Report No. 15/69 [Електронний ресурс]. —Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf.
17. Статистична інформація щодо боргу / М-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/news/borg.
18. Stress testing in the Debt Sustainability Framework (DSF) for Low-Income Countries /
The World Bank [Електронний ресурс]. — Режим доступу: siteresources.worldbank.org/
INTDEBTDEPT/Resources/468980-1172763902832/StressTestingDSF.pdf.
19. Assessing Public Debt Sustainability in EU Member States : A Guide / European Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ec.europa.eu/economy_finance/
publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp200_en.pdf.
20. Порядок розроблення Середньострокової стратегії управління державним боргом і контролю за її реалізацією : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 978 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-2010-п.