Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2020

№ 1/2020

Fìnansi Ukr. 2020 (1): 83–98
https://doi.org/10.33763/finukr2020.01.083

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

ХВЕСИК Михайло Артемович1, ЛЕВКОВСЬКА Людмила Володимирівна2, САКАЛЬ Оксана Володимирівна3, КЛИНОВИЙ Дмитро Віталійович4

1ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-4306-4904
2ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”
3ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8803-1298
4ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-3034-8097


Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять


У статті досліджено понятійно-термінологічні аспекти природно-ресурсної ренти і рентних платежів. Обґрунтовано, що у вітчизняній сфері природокористування щодо окремих видів природних ресурсів, зокрема водних і лісових, спостерігається підміна понять податків/зборів за спеціальне використання ресурсу і рентних платежів. Виявлено, що в чинному Податковому кодексі України рентну плату необґрунтовано термінологічно ототожнено із загальнодержавним податком, який стягується за користування природними ресурсами. Запропоновано чітко диференціювати поняття збору за спеціальне використання ресурсу, що має відшкодувальний характер і сплачується природокористувачем за факт природокористування; податку загального характеру, котрий сплачується власником ресурсу за фактом наявності в нього права власності; рентної плати (платежу), який має стягуватися з метою вилучення незаробленого підприємцем доходу, отриманого в результаті наявності певних переваг над іншими суб’єктами господарювання. Обґрунтовано доцільність запозичення окремих дієвих елементів фіскального регулювання природно-ресурсної сфери зарубіжних країн.

Ключові слова:рента, фіскальні платежі, земельна рента, водна рента, лісова рента, природно-ресурсна сфера, Податковий кодекс України

JEL: H23, Q56, Q58


Хвесик М. А. Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, О. В. Сакаль, Д. В. Клиновий // Фінанси України. - 2020. - № 1. - C. 83-98.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 83 - 98) ЗавантажитиЗавантажень : 157
1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов : в 2 т. Москва : Наука, 1993. Т. 2. C. 272–277.
2. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное /
пер. с англ. ; предисл. П. Н. Клюкина. М. : Эксмо, 2007. С. 112–125.
3. Маршалл А. Принципы экономической науки : в 3 т. / пер. с англ. М. : Универс, 1993. Т. 3. 351 с.
4. Towards a Theory of the Rent-Seeking Society / ed. by J. M. Buchanan, R. D. Tollison, G. Tullock. Texas : A&M University Press, 1980. 367 p.
5. Harrison F. The Losses of Nations. London: Othila Press., 1998. 250 p.
6. Shleifer A., Vishny R. W. The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures. Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1998. 288 p.
7. Яковец Ю. В. Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном измерении. М. : Академкнига. 2003. 240 с.
8. Проданова Л. В., Шерстюкова К. Ю. Розподіл і перерозподіл природно-ресусної ренти в національній економіці : монографія. Черкаси : Видавець Пономаренко Р. В., 2019. 272 с.
9. Тучак Т. В., Яременко О. М. Генезис наукової думки щодо рентних платежів. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 5 (2). С. 13–17.
10. Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / А. М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. Й. Башко та ін. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 228 с.
11. Єфименко Т. І., Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави. Фінанси України. 2018. № 2. С. 26–47. URL: doi.org/10.33763/finukr2018.02.026.
12. Рентні відносини в системі модернізації національного господарства / за ред. Б. М. Данилишина. Київ : РВПС України НАН України, 2007. 518 с.
13. Хвесик М. А. Економіка природокористування: вектори розвитку : монографія. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 398 с.
14. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ : ДУ “Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, 2016. 72 с.
15. Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України : монографія / за заг. ред. М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 238 с.
16. Природні ресурси у фінансово-економічному забезпеченні розвитку об’єднаної територіальної громади (рекомендації для місцевих лідерів та керівників ОТГ) / упоряд. М. А. Хвесик, І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий ; ДУ “Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. 36 с.
17. Налоги в мире: мировые налоговые системы. URL: worldtaxes.ru/nalogi-v-evrope/nalogovaya-sistema-polshi/.
18. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. URL: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf.
19. Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. URL: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000888/O/D20190888.pdf.
20. Аграрний сектор України і Німеччини: факти і коментарі / Німецько-Україн­ський агрополітичний діалог. Київ, 2017. 40 с.
21. Федоров М. М. Розвиток орендних земельних відносин. Економіка АПК. 1999. № 1. С. 100–102.