Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2014

№ 3/2014

Fìnansi Ukr. 2014 (3): 83–99

ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

ЖИЛІНСЬКА Оксана Іванівна1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8366-0474


Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній


У статті охарактеризовані трансформаційні зрушення в інвестиційній поведінці домогосподарств зі становленням інформаційного типу господарювання, що полягають у активізації інвестиційної діяльності особливої професійної групи — науково-технічних кадрів — шляхом перетворення їхніх заощаджень на “терплячі” інвестиції щодо реалізації ризикових інноваційних проектів із уречевлення наукових і технічних знань, захищених патентом, у високотехнологічній продукції через створення венчурних компаній. Акцент зроблено на економічній природі венчурної компанії як нового економічного інституту введення до господарського обігу об’єктів інтелектуальної власності, забезпечення безперервності життєвого циклу якої об’єктивізує формування мереж неформальних та інституційних інвесторів. Із позицій інституційного підходу з’ясовано сутність венчурної компанії як мережевого блага — об’єкта венчурного інвестування, попит на який розширюють мережі неформальних інвесторів — засновників і бізнес-янголів, взаємодія котрих уможливлює зниження трансакційних і трансформаційних витрат на стадії інвестування неформального сектору, безперервність життєвого циклу компанії та нарощення її цінності як об’єкта інституційних венчурних інвестицій. Розкрито особливості бізнес-янгольських інвестицій як успішного сполучення приватного фінансового й людського капіталу та як комплементарного блага щодо венчурної компанії на її ранніх етапах. Охарактеризовано мотивацію активізації інвестиційної діяльності бізнес-янголів у контексті розв’язання соціальних проблем інформаційного суспільства. Показано новітні тенденції самоорганізації бізнес-янгольського інвестування на мережевій основі з використанням інтернет-технологій і ресурсів, що дає змогу завдяки ex-ante-оцінці венчурних компаній як об’єкта інвестування отримувати ефекти зниження трансформаційних і трансакційних витрат на пошук, ведення переговорів та укладання інвестиційних угод із командами компаній — старт-апів. Проаналізовано перспективи становлення й розвитку венчурних компаній та венчурного інвестування на тлі негативних тенденцій зниження дослідницької й винахідницької активності вітчизняних науково-технічних кадрів, погіршення соціально-демографічних характеристик населення України, зниження рівня його доходів та інституційних деформацій національної економіки.

Ключові слова: домогосподарство, венчурна компанія, бізнес-янгол, бізнес-янгольські інвестиції, мережеве благо, венчурне інвестування, ex-ante-оцінка венчурної компанії.

JEL: D10, D19


Жилінська О. І. Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній / О. І. Жилінська // Фінанси України. - 2014. - № 3. - C. 83-99.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 83 - 99) ЗавантажитиЗавантажень : 346
1. Чесборо Г. Открытые инновации / Г. Чесборо ; пер. с англ. В. Н. Егорова. — М. : Поколение, 2007. — 336 с.
2. Розвиток венчурного бізнесу в зарубіжних країнах та Україні : аналіт. огляд / уклад. В. М. Євтушенко. — К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 36 с.
3. Жилинская О. И. Венчурные фонды как инвестиционные посредники / О. И. Жи­- линская, А. Н. Букало // Инновации. — 2011. — № 5. — С. 35—40.
4. Ленчук Е. Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста: мировой опыт и российские перспективы / Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин. — М. : Либроком, 2009. — 288 с.
5. Базилевич В. Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В. Д. Базилевич, В. Л. Осецький // Фінанси України. — 2013. — № 5. — С. 19—30.
6. Роговский Е. А. США: информационное общество (экономика и политика) / Е. А. Роговский. — М. : Междунар. отношения, 2008. — 408 с.
7. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И. С. Королева. — М. : Экономист?, 2003. — 604 с.
8. Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України / В. В. Баліцька, В. В. Близнюк, О. І. Крикун та ін. ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, ДУ “Ін-т економіки та прогнозування НАН України”, Укр. ін-т нац. пам’яті. — К. : Четверта хвиля, 2009. — 637 c.
9. Euro Area Accounts. Integrated economic and financial accounts by institutional sector // Traders. — 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: traders.net.ua/load/obzory_po_ehkonomike_sng/14.
10. Каширин А. И. Инновационный бизнес: венчурное и бизнес-ангельское инвестирование / А. И. Каширин, А. С. Семенов. — М. : Дело, 2013. — 260 с.
11. Финансирование инновационного развития: сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в области финансирования предприятий на ранних стадиях развития / ЕЭК ООН. — Нью-Йорк ; Женева : Изд-во ООН, 2007. — 128 с.
12. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер / предисл. В. С. Автономова ; пер. с нем. В. С. Авто­номова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В. С. Автономова и др. — М. : Эксмо, 2007. — 864 с.
13. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. — К. : Фенікс, 2011. — 704 с.
14. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-en.
15. WIPO Statistics Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.wipo.int/ipstats.
16. Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / ПРООН ; пер. с англ. — М. : Весь Мир, 2011. — 188 с.
17. OECD Library: Statistics [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_scoreboard-2009-en.
18. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. — К. : ІВЦ Держстату України, 2012.
19. Населення України за 2011 рік : демограф. щоріч. / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ukrstat.gov.ua/.
20. База даних Міжнародної організації праці LABORSTA [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.laborsta.ilo.org/.
21. The Global Innovation Index 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.globalinnovationindex.org/gii.